Over de resultaten

De resultaten laten een gevarieerd beeld zien. Hierbij is het positief dat bij alle in Nederland gevestigde beursfondsen in de controleverklaring een sectie over de controleaanpak van continuïteit is opgenomen. De mate waarin de controleverklaring cliëntspecifiek is gemaakt is over het algemeen nog beperkt en biedt nog ruimte voor verbetering. Wel kunnen we concluderen dat de accountant in bijna alle onderzochte controleverklaringen een indicatie geeft van de uitkomsten van de controlewerkzaamheden ten aanzien van continuïteit. Meer over de voorlopige bevindingen leest u in de volledige rapportage.

Vervolgonderzoek

De analyse vormt een belangrijke eerste aanzet voor de evaluatie van de, over verslagjaar 2022, verplichte rapportage controleaanpak continuïteit (én ook fraude). Hierbij zal de NBA kijken naar de meerwaarde die opstellers, controleurs en gebruikers van de jaarrekening ervaren over de mate van detail waarin wordt gerapporteerd.

Download