De aanleiding van voor het herschrijven was een evaluatie in 2018 door het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Hierbij is aan een representatief aantal leden en andere belanghebbenden gevraagd hoe zij de toepasbaarheid en de duidelijkheid van de VGBA ervaren. Dit werd gedaan door middel van enquêtes, ronde tafels en interviews.

De uitkomst van de evaluatie was positief en kwam overeen met het resultaat dat het ACB voor ogen had bij de totstandkoming van de VGBA. Namelijk dat de VGBA een duidelijke regeling moet zijn die goed is toe te passen in de praktijk. Wel kwam hieruit naar voren dat de praktijk behoefte heeft aan verduidelijking van de toelichting. In de zomer van 2019 heeft de NBA de leden geïnformeerd over de uitkomst en relevante bevindingen van de evaluatie.

Deze herschreven toelichting beoogt in die behoefte te voorzien. De toelichting is verduidelijkt (inhoud en taalgebruik) en verrijkt met extra informatie naar aanleiding van bijvoorbeeld vragen aan de NBA-helpdesk. De herschreven toelichting bevat geen gewijzigde inhoudelijke standpunten over de uitleg van de VGBA ten opzichte van de voorgaande versies van de toelichting op de VGBA.