De huidige Handreiking 1137 bestaat sinds eind 2016. Sindsdien is de wet- en regelgeving rondom het accountantsberoep gewijzigd, heeft het OM het vervolgingsbeleid inzake corruptie aangescherpt en is er meer zicht gekomen op nieuwe verschijningsvormen van corruptie. Verder wordt het steeds duidelijker dat corruptie in Nederland wijdverbreid is. Daarom is de handreiking gericht op alle accountants, onder wie samenstellers. 

Fraude

Het vervolgingsbeleid van het OM beperkt zich tot omkoping, waaronder kick backs, en faciliterende betalingen. Daarom richt de Handreiking zich op deze vormen van corruptie. Omdat deze vormen vrijwel altijd gepaard gaan met valsheid in geschrift sluit de handreiking aan bij Standaard 240. 

De analyse van corruptierisicofactoren is een onderdeel van de frauderisicoanalyse, die verplicht is bij wettelijke controles. De handreiking biedt ook steun bij de uitvoering van andere opdrachten of aan accountants die bijvoorbeeld als financieel directeur, interne toezichthouder of internal auditor aanlopen tegen (mogelijke) corruptie.

Melden

Een vermoeden van corruptie moet altijd als ongebruikelijke transactie worden gemeld bij de FIU-Nederland. Daarnaast zal de controlerend accountant een melding moeten doen bij het meldpunt van het KLPD als de gecontroleerde een materiële fraude niet adequaat aanpakt. 
In geval van controle-opdrachten bij OOB's kan ook een incidentmelding bij de AFM nodig zijn. 
Voor samenstelopdrachten geldt alleen de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties.

Daarnaast wordt op grond van de NV NOCLAR van alle accountants verwacht dat zij in actie komen en het NOCLAR-stappenplan doorlopen wanneer zij tijdens het uitvoeren van een professionele dienst mogelijke of dreigende overtredingen van wet- en regelgeving zien, die relevant en duidelijk méér dan onbetekenend zijn

Nieuwe stijl

De 'handreiking nieuwe stijl' heeft een andere vorm gekregen dan gebruikelijk.
Om het document toegankelijker te maken zijn praktijkvoorbeelden en schema's toegevoegd, is doorklikken naar toepasselijke paragrafen en externe bronnen mogelijk gemaakt en is het taalgebruik versoepeld. De handreiking telt in totaal 94 pagina's. Interne koppelingen zorgen ervoor dat de accountant snel kan navigeren naar en tussen de toepasselijke tekstblokken.

Consultatiereacties kunnen tot 2 oktober 2023 worden gericht aan: consultaties@nba.nl.