De NBA pleit voor afspraken rond specifiek overeengekomen werkzaamheden door een externe accountant, waarbij het fonds zelf tot een oordeel moet komen over de datakwaliteit van het fonds. Ook wijst de sectorcommissie op de eigen verantwoordelijkheid van individuele deelnemers ten aanzien van de juistheid van hun eigen basisgegevens. De SVP is regelmatig met de Pensioenfederatie in gesprek over datakwaliteit, in relatie tot het nieuwe pensioencontract en de komende transitie.

Servicedocument

Met het oog op een beheerste en zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en het ondersteunen van leden daarbij, is de Pensioenfederatie bezig met het opstellen van een servicedocument. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke waarborgen bij een pensioenfonds aanwezig moeten zijn ten aanzien van datakwaliteit en of aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Dit gaat aan de hand van een 'Plan-Do-Check-Act'-cyclus 'kader datakwaliteit en invaren'.

Op dit moment wordt bij een pensioenfonds een pilot uitgevoerd om dit te testen. Aan de hand van de opgedane ervaringen zal het servicedocument 'kader datakwaliteit en invaren' worden aangevuld.

Rol externe accountant

In de reactie van de SVP komt ook de verantwoordelijkheid van de pensioenfondsen en de rol van de externe accountant bij de jaarrekening en in het transitieproces aan de orde. De gegevens van pensioendeelnemers en de systemen moeten op orde zijn en blijven om de transitie succesvol uit te voeren.

De reguliere controlewerkzaamheden die een accountant uitvoert en de verklaring die daarbij gegeven wordt, geven geen zekerheid over de datakwaliteit ten behoeve van het invaren naar het nieuwe pensioenstelsel, zo benadrukt de sectorcommissie. In aanvulling op werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole kan de accountant, op verzoek van het pensioenfonds, op 'ijkmomenten' aanvullende werkzaamheden (overeengekomen specifieke werkzaamheden op basis van Controlestandaard 4400N) verrichten ten aanzien van de transitie.

Tot slot benadrukt de SVP dat datakwaliteit en normen voor de bepaling van deze kwaliteit een weerbarstige materie vormen. Dat vraagt om passende maatregelen per fonds.