Cruciaal is dat accountants goede kennis nemen van de sanctiemaatregelen, aldus de Alert. Belangrijk is dat geen zaken mogen worden gedaan met personen en organisaties die op de EU-sanctielijst staan; hun tegoeden in de Europese Unie zijn bevroren. Op basis van de sancties moeten ook alle diensten aan gesanctioneerde personen en organisaties worden bevroren.

De sancties raken ook 'westerse' organisaties die voor hun afzet en/of inkoop in belangrijke mate afhankelijk zijn van Rusland en hard getroffen kunnen zijn door exportverboden of tegensancties van Rusland.

Impact op verslaggeving

De Alert gaat nader in op de impact die de oorlog en de sanctiewetgeving op de jaarverslaggeving van organisaties kan hebben. Van belang is daarbij op welke periode de verslaggeving betrekking heeft.

Voor jaarrekeningen met een boekjaar tot en met ultimo 2021 is vaak sprake van een gebeurtenis na balansdatum, die geen impact had op de situatie per einde boekjaar en waarbij de onzekerheid alleen moet worden toegelicht. Voor jaarrekeningen of tussentijdse cijfers met perioden vanaf 2022 moeten de gevolgen van de oorlog, waar nodig, worden verwerkt.

Opdrachtuitvoering

Ook wordt aangegeven wat de impact is op de opdrachtuitvoering van accountants, met name bij going concern issues en andere gevolgen van de ontwrichting in de getroffen gebieden. Dat geldt ook voor beperkingen die (groeps)accountants opnieuw ondervinden door reisbeperkingen naar de getroffen en verboden gebieden, waardoor het werk op afstand moet worden uitgevoerd, aldus de Alert, die parallellen ziet met de coronapandemie van de afgelopen twee jaar.

Organisaties moeten alert zijn op de sanctiemaatregelen en een totaaloverzicht van alle relevante sancties hebben, zo wordt gesteld. "Ook voor accountants geldt een verhoogde waakzaamheid. Zij moeten alert zijn op overtredingen van hun cliënt en waar nodig verplichte meldingen verrichten in kader van de Wwft. Ook NV NOCLAR kan in bepaalde situaties acties van accountants vragen."

De Alert richt zich zowel op accountants in de controlepraktijk, als op samenstellend accountants en accountants in business.