Inhoud

Op grond van de aangepaste Standaard 700.29A dienen accountants in controleverklaringen voortaan een sectie 'Controleaanpak continuïteit' op te nemen. Dit hoort bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden. NBA-handreiking 1151 gaat onder meer in op de verantwoordelijkheden van de accountant en het bestuur. Ook bevat de handreiking verschillende scenario's van continuïteit.

Reacties eerdere consultatie

De concept NBA-handreiking 'Rapporteren over de controleaanpak continuïteit in de controleverklaring' is in de eerste helft van 2022 geconsulteerd. Er zijn 6 consultatiereacties ontvangen. De reacties zijn gevarieerd zowel qua respondenten als qua inhoud.

In de ontvangen reacties op de consultatievragen was in veel gevallen een algemeen deel opgenomen met opmerkingen ten aanzien van de Standaard 700 zelf of met een verwijzing naar de consultatiereactie op Standaard 700. Of het waren opmerkingen gerelateerd aan de implementatie van de Standaard. In de handreiking is geen ruimte om af te wijken van de huidige Standaarden. Dit deel van de reacties wordt te zijner tijd meegenomen bij de evaluatie van de Standaard.

In alle reacties wordt verder de rol van stakeholders genoemd. En ook de verantwoordelijkheid van ondernemingen zelf ten aanzien van nadere toelichtingen en de wenselijkheid van wettelijke verankering daarvan of via verslaggevingsregels. Dit wordt ook onderkend door de NBA. De NBA heeft meermaals hierover gecommuniceerd met de wetgever en ketenpartijen.

Zo is de NBA in gesprek met de Raad voor de Jaarverslaggeving over verduidelijking van het begrippenkader rond continuïteit. Aan de andere kant vindt de NBA het van belang dat accountants zélf transparanter zijn over hoe zij zijn omgegaan met het onderwerp continuïteit. Dat staat op zich los van de verslaggevingseisen voor gecontroleerde entiteiten.

Belangrijkste aanpassingen

In de definitieve versie van de Handreiking zijn onder meer de volgende punten aangepast:

  • De voorbeeldteksten zijn losgekoppeld van de Handreiking. De voorbeeldteksten worden gelijktijdig met deze handreiking uitgebracht en zullen periodiek worden geactualiseerd.
  • Er is een extra voorbeeldtekst opgenomen voor rapportage in beknopte vorm voor scenario 1 (optie 3 van 3).
  • De verwijzingen naar RJ 170.104 zijn verwijderd om eventuele onduidelijkheid te vermijden. De continuïteitsveronderstelling wordt niet toegepast bij het opstellen en presenteren van de financiële overzichten waarbij sprake is van discontinuïteit. En de situatie van discontinuïteit is niet in scope van de handreiking 1151.

Voorbeelden

De werkgroep Continuïteit heeft verschillende voorbeeldteksten uitgewerkt, die gerelateerd zijn aan de drie scenario's genoemd in de handreiking.

Download NBA-handreiking 1151
Download de voorbeeldteksten

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk Vaktechniek.

Contact

Melissa Klaver-Drost

themaregisseur Continuïteit
088 4960 485