De NBA, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) hebben dit afgestemd met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland). Vooral van belang is geen dubbele meldingen te doen.

In het document 'Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs' staat meer uitleg hierover.

Het resultaat van deze afstemming wordt opgenomen in de NBA-handreiking 1124 met de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren.

Download

Uitgeschreven tekst

Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs

Deze informatie is alleen relevant voor belastingadviseus en accountants die binnen één juridische entiteit samenwerken.

Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants? Dit komt doordat deze juridische entiteiten zich eigenlijk tweemaal moeten registreren bij FIU-Nederland, te weten als instelling van belastingadviseurs en als instelling van accountants (zie verderop). Dat hangt samen met de Wwft. Een instelling volgens de Wwft is – voor zover hier van belang – een rechtspersoon of vennootschap die als belastingadviseur1 of als externe registeraccountant of externe accountantadministratieconsulent2 zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten uitoefent. Ook al werken
belastingadviseurs en accountants binnen één juridische entiteit samen, volgens de systematiek van de Wwft kunnen zij onder artikel 1a, lid 4, onderdeel a, Wwft vallen, maar ook onder artikel 1a, lid 4,
onderdeel b, Wwft.

Twee Meld ID’s

Na iedere registratie bij FIU-Nederland ontvangt een juridische entiteit een uniek Meld ID. Een juridische entiteit waar zowel accountants als belastingadviseurs werken, zou over twee Meld ID’s moeten beschikken, namelijk een Meld ID voor (een instelling van) belastingadviseurs en een Meld ID voor (een instelling van) accountants. Dit is tot op heden onderbelicht gebleven.

Vuistregels - Wat moet nu onder welk Meld ID worden gemeld

Voorop staat dat het niet de bedoeling is dat een juridische entiteit dubbele meldingen doet, dat wil zeggen meldingen met dezelfde inhoud onder twee Meld ID’s. Eén melding volstaat. Mocht twijfel bestaan over het juiste Meld ID, dan is het doen van de melding belangrijker dan het gebruik van het juiste Meld ID. Het BFT en de beroepsorganisaties zijn het op al deze punten met elkaar eens. Onderstaande vuistregels beogen duidelijkheid te scheppen. Deze zijn in overleg met het BFT tot stand gekomen. De vuistregels spitsen zich toe op (de meldplicht van) ongebruikelijke transacties.3
Het ligt voor de hand deze ook toe te passen, als een instelling zou moeten melden dat een cliëntenonderzoek niet tot het vereiste resultaat heeft geleid of zij een zakelijke relatie heeftbeëindigd.4
Vuistregels:

  • Wordt een ongebruikelijke transactie waargenomen bij een cliënt waarvoor een juridische entiteit alleen belastingadvieswerkzaamheden verricht? Een juridische entiteit meldt dan onder het Meld ID van belastingadviseurs.
  • Wordt een ongebruikelijke transactie waargenomen bij een cliënt waarvoor een juridische entiteit alleen accountantswerkzaamheden verricht? Een juridische entiteit meldt dan onder het Meld ID van accountants.
  • In de situatie dat sprake is van één opdracht waarvoor belastingadviseurs en accountants beiden werkzaamheden verrichten:
    - In eerste instantie bepaalt de kernactiviteit van de opdracht onder welke Meld ID een juridische entiteit een ongebruikelijke transactie moet melden. Als bijvoorbeeld accountantswerkzaamheden de kernactiviteit vormen, dan gebruikt een juridische entiteit het Meld ID van accountants. De kernactiviteit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de engagement letter(s) met de cliënt.
    - Hierop bestaat de volgende uitzondering. Is de ongebruikelijke transactie waargenomen bij de uitvoering van werkzaamheden die niet de kernactiviteit vormen? In dat geval bepaalt de aard van de werkzaamheden waarbij de ongebruikelijke transactie is waargenomen onder welk Meld ID een juridische entiteit een melding doet. Als bijvoorbeeld accountantswerkzaamheden de kernactiviteit vormen maar de ongebruikelijke transactie bij de uitvoering van fiscale werkzaamheden wordt waargenomen, dan maakt een juridische entiteit gebruik van het Meld ID van belastingadviseurs.

Tot slot

De Wwft geldt ook voor beroepsbeoefenaren die geen belastingadviseur of accountant zijn, wanneer zij zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met de beroepsactiviteiten van belastingadviseurs of accountants. De Wwft merkt hen dan ook aan als instelling van belastingadviseurs of instelling van accountants.5
Bijvoorbeeld wanneer een andere beroepsbeoefenaar dan een belastingadviseur voor een cliënt een belastingaangifte doet (instelling van belastingadviseurs) of wanneer een andere beroepsbeoefenaar dan een accountant voor een cliënt een jaarrekening samenstelt of de administratie verzorgt (instelling van accountants). De vuistregels zijn daarom ook van belang voor juridische entiteiten waarbinnen met deze beroepsbeoefenaren wordt samengewerkt en zij beroepsactiviteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met die van belastingadviseurs of accountants. Denk bijvoorbeeld aan administratie- en belastingadvieskantoren. Ook dan kan het nodig zijn om een juridische entiteit twee keer te laten registreren bij FIU-Nederland. Ook dan speelt de vraag onder welk Meld ID een juridische entiteit een
melding moet doen.

1 Artikel 1a, lid 4, onderdeel a, Wwft met artikel 1, lid 1, Wwft.
2 Artikel 1a, lid 4, onderdeel b, Wwft met artikel 1, lid 1, Wwft.
3. Artikel 16, lid 1, Wwft.
4. Artikel 16, lid 4, Wwft.
5. Artikel 1a, lid 4, onderdelen a en b, Wwft.