Dat schrijft de beroepsorganisatie in een brief aan alle accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren. In het najaar van 2020 heeft de NBA aan de Tweede Kamer toegezegd het beleid rondom fraude en continuïteit "duidelijker en meer zichtbaar" tot uitdrukking te willen brengen.

Binnen de Stuurgroep Publiek Belang is als vervolg daarop afgesproken een pilot te houden over het boekjaar 2020. Daarvoor is elke accountantsorganisatie in de stuurgroep gevraagd om bij vijf niet-oob-controleklanten te rapporteren in de controleverklaring over fraude en andere non-compliance-risico's.

Verbreding

Omdat daarop positief is gereageerd is besloten de pilot te verbreden naar alle accountantsorganisaties met controlevergunning. Die kunnen de pilot in een "free format" invullen, aldus de NBA. Daarbij gaat het zowel over het rapporteren over aanwezige maatregelen voor frauderisicobeheersing bij de cliënt, als over werkzaamheden verricht in het kader van de continuïteit.

Doel van de pilot is tegemoet te komen aan de toezegging van de NBA aan de politiek om op korte termijn meer transparant te zijn op de onderwerpen fraude en continuïteit. "Hierbij realiseren wij ons dat wij in deze drukke periode een beroep op u doen", aldus NBA-voorzitter Marco van der Vegte. "Echter, het free format karakter van de pilot geeft de accountantsorganisaties ruimte voor eigen interpretatie en oefening en biedt de gelegenheid goede voorbeelden te verzamelen. Tegelijk zal de pilot een eerste proeve zijn in een verder bewustwordingsproces dat accountants tezamen met de cliënten gaan ondervinden."

Evaluatie

Bedoeling van de NBA is om rond de zomer een evaluatie van de pilot uit te voeren en de uitkomsten mee te nemen "in het vervolgproces naar een (mogelijk) verplichte invoering voor alle accountants", waarin ook de beroepsreglementering en opleidingskant worden meegenomen.

De kantoren wordt gevraagd om uiterlijk eind juni een lijst van minimaal vijf cliënten (of minder bij een beperkte controleportefeuille), die betrokken worden in de pilot.

Download