Ledenonderzoek NBA 2023

In 2023 startte de NBA met het project Levendige beroepsorganisatie. Dit programma is gericht op meer participatie en betrokkenheid van leden. Om na te gaan in welke mate het aanbod van de NBA aansluit bij de wensen van de leden, is er in oktober een ledenonderzoek verzonden.

2023059_NBA_Ledenonderzoek_Hero_nba.nl_pag_1200x790.jpg

In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de individuele ondersteuning en belangenbehartiging. In december stuurden we ook de leden zonder functie (arbeidsinkomen) en de trainees van de praktijkopleiding een korte vragenlijst over hun verwachtingen van de NBA.

Meest opvallende conclusie: leden hebben vooral behoefte aan inhoudelijke ondersteuning

Driekwart van de respondenten maakt weleens gebruik van een dienst van de NBA, met name de vakinhoudelijke ondersteuning en de NBA Helpt-webinars worden erg gewaardeerd. In de drie onderzoeken geven zowel de actieve leden, als de leden zonder functie  en de trainees aan dat men behoefte heeft aan nog meer vakinhoudelijke verdieping. Ook noemen leden vaak ‘meer aandacht voor mkb’. Dit laatste is een van de punten die we nader zullen onderzoeken tijdens de aanvullende gesprekken die we de komende periode hebben met leden en stakeholders.

Ruim 80 procent vindt belangenbehartiging zeer van belang

De NBA lobbyt actief in Den Haag en Brussel op onderwerpen als de Wet toekomst accountancysector, de aanwijsbevoegdheid, de Verklaring Omtrent Risicobeheersing en eerder bij de totstandkoming van de NOW-regeling. Bijna de helft van de respondenten van het onderzoek onder actieve leden geeft aan dat de NBA zich sterk moet maken voor het verlagen van de regeldruk en voor beter toepasbare regelgeving. 81 procent van deze groep respondenten noemt de NBA als belangrijkste belangenbehartiger. Ruim 90 procent van de trainees noemt de NBA als de belangenbehartiger voor alle accountants.

Wij vroegen aan de actieve leden om de acht strategische thema’s die het bestuur heeft benoemd te prioriteren. Het belangrijkste strategische thema van de NBA vindt men regelverbetering; regeldruk verminderen door regels af te schaffen of aan te passen. Op plaats 2 en 3 staan ondersteuning van het mkb en de herijking van het beroepsprofiel zodat het aansluit bij de toekomstbestendige rol van de accountant.

Prioriteit thema’s van de leden

Indien leden het zelf voor het zeggen zouden hebben dan komt het onderwerp aantrekkelijkheid van het beroep met stip op 1. Krapte op de arbeidsmarkt en de reputatie van de beroepsgroep worden in dit licht ook genoemd. Dit thema maakt geen onderdeel uit van de strategische thema’s van het NBA-bestuur. Als tweede thema noemt men regeldruk gevolgd door wijziging van het PE-systeem.

Titelbehoud en bescherming vindt bijna iedereen heel belangrijk

In het onderzoek onder actieve leden kwam een aantal prikkelende stellingen aan bod. Hieruit blijkt dat 88 procent titelbehoud en bescherming van belang vindt. Maar ook dat de koers van de NBA onvoldoende duidelijk is. Op de stelling of men ook lid zou zijn van de NBA als dit niet verplicht is, gaven meer leden aan geen lid te willen zijn als dat niet verplicht was, dan andersom.

Met een rapportcijfer van 6,38 gemiddeld onder actieve leden kwam de NBA er wat mager vanaf. Andere beroepsorganisaties scoren gemiddeld een 7 (bron: Ivan Pouwels, adviseur branche- en beroepsorganisaties). De NBA kent weinig promotors, leden die de NBA een 9 of een 10 geven. Onder de groep Leden zonder functie is men aanzienlijk positiever over de NBA. Zij geven de NBA gemiddeld een 7,12 en deze groep heeft 9 procent promotors, bij de actieve leden is dat maar 2 procent.

Leden zonder functie vaak toch nog wel verbonden met de NBA

Op de vraag waarom men nog lid blijft van de NBA, ondanks dat zij geen arbeidsinkomen meer hebben, wordt het meest geantwoord dat men graag op de hoogte blijft over de ontwikkelingen in het beroep. Bijblijven doet men door het lezen van het magazine Accountant, de website en ook door het lezen van de nieuwsbrieven van Accountant.nl en NBA Nieuws. Ook nemen zij geregeld deel aan webinars of bezoeken een bijeenkomst van de NBA.

Wat verwachten de trainees van de NBA?

Trainees verwachten met name vaktechnische ondersteuning van de NBA. Bovendien vinden zij ook belangbehartiging, het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het beroep (instroom en reputatie) en ondersteuning bij PE een belangrijke taak van hun beroepsorganisatie.

En nu verder

In het eerste kwartaal van 2024 worden aanvullende gesprekken gevoerd met stakeholders en leden, zodat we in het tweede kwartaal van 2024 met conclusies en aanbevelingen kunnen komen ten behoeve van het programma Levendige beroepsorganisatie.