College voor beroepsreglementering (CB) publiceert jaarplan 2024

Het College voor beroepsreglementering (CB) heeft het jaarplan 2024 gepubliceerd. Het jaarplan is tot stand gekomen na een uitgebreide inventarisatie bij alle vaktechnische werkgroepen en commissies binnen de NBA, bij verschillende belanghebbenden uit het veld en op basis van (voornamelijk) internationale ontwikkelingen in beroepsregelgeving. Het jaarplan is in overleg met het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2023.

Hierbij is net als voorgaande jaren een prioritering aangebracht in projecten met hoge, gemiddelde en lage prioriteit. Er is rekening gehouden met het belang en urgentie van projecten, maar ook met de beperkte personele capaciteit vanuit de NBA.

Hieronder volgt een toelichting op een aantal projecten met een hoge prioriteit. Deze projecten hebben betrekking op gewijzigde internationale regelgeving die ofwel in 2025 ingaan ofwel al zijn ingegaan en waar wij in Nederland een ongewenste achterstand hebben opgelopen.

  • Implementatie ISQM: de nieuwe internationale kwaliteitsmanagement standaarden zijn per 15 december 2022 van kracht geworden. In Nederland is de regelgeving voor kwaliteitssystemen voor accountantsorganisaties vastgelegd in Wta, Bta, Europese Verordening 537/2014 en de VAO. De regels voor het niet-wettelijk domein zijn vastgelegd in de NVKS. Op dit moment is de Nederlandse (en Europese) wetgeving nog niet aangepast aan ISQM 1. Het is de verwachting dat in overleg met het Ministerie van Financiën de implementatie van ISQM door de NBA uitgewerkt zal worden.

  • CSRD: omdat beursgenoteerde ondernemingen al over 2024 moeten rapporteren over duurzaamheid heeft dit grote prioriteit. Op basis van internationale ontwikkelingen, waaronder de publicatie van ISSA 5000 en besluitvorming binnen de EU, zal ISSA 5000 worden vertaald, of in een eerdere fase, waar nodig, Standaard 3810N geactualiseerd.

  • Aanpassing ViO naar aanleiding van wijzigingen in de Code of Ethics met betrekking tot wijzigingen in de definitie van beursgenoteerd/PIE en technologie: doel is om de op beide punten herziene ViO per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Als gevolg van de recente complexe wijzigingen in de ViO met betrekking tot CSRD, groepscontroles en NAS/fees zal Handreiking 1131 – Toepassing ViO op deze punten worden aangepast.

Aandacht voor de impact van nieuwe en gewijzigde regelgeving is een blijvend aandachtspunt voor het CB. Als onderdeel van het bredere bestuursproject Regelverbetering wordt de MKB-toets in 2024 verder gestructureerd.

In het jaarplan is per project een verwijzing naar afzonderlijke projectpagina's opgenomen met de doelstelling en de planning en voortgang. 

Het is goed en belangrijk om een jaarplan te hebben, maar de realiteit is dat er elk jaar door de actualiteit ook zaken zijn die aandacht vragen, los van het jaarplan. Op dat moment wordt naar het jaarplan gekeken en nagedacht hoe ruimte te maken voor de projecten die dan aandacht vragen. Dit kan als gevolg hebben dat andere projecten worden doorgeschoven.

Voor vragen over het jaarplan en suggesties met betrekking tot eventueel andere projecten kunt u contact opnemen met Henk Strating h.strating@nba.nl, secretaris van het CB.