NBA verlengt verplicht PE-thema Duurzaamheid tot eind 2024

Het NBA-bestuur heeft besloten de termijn waarbinnen leden invulling mogen geven aan het verplichte permanente educatie-onderwerp Duurzaamheid, te verlengen tot eind 2024. Leden hebben dus nog tot en met 31 december 2024 om invulling te geven aan dit PE-thema. 

Onder meer leden in het mkb hebben aangegeven op dit moment moeite te hebben om een zinvolle en effectieve invulling te geven aan duurzaamheid als verplicht PE-thema. Zij stellen dat het vaak nog niet duidelijk is of zij een rol gaan krijgen bij de assurance van duurzaamheidsverslaggeving en welke dan precies. 

Ook is nog niet duidelijk hoe de invulling van de beoordeling van duurzaamheidsrapportages wordt geregeld. Als ook een derde, naast de wettelijke accountant voor de jaarrekening, deze werkzaamheden mag gaan uitvoeren, leidt dit tot andere scholingsbehoefte. 

Mkb-accountants zoeken naar praktisch toepasbare informatie, maar die is in dit stadium voor hun doelgroep nog niet (voldoende) voorhanden in het trainingsaanbod, zo stellen zij.

Niet nog een keer

Voor leden die in 2023 al invulling aan de PE-verplichting hebben gegeven, geldt uiteraard dat zij dit niet nogmaals hoeven te doen. Als hun werkzaamheden extra leerinterventies op het gebied van duurzaamheid vragen, kunnen hiertoe wel extra leerdoelen in het PE-portfolio voor 2024 worden opgenomen. 

Naar verwachting zal dat in ieder geval van toepassing zijn voor accountants die assurance bij CSRD-informatie in het bestuursverslag gaan verstrekken.

Consultatie

In november zal de NBA de competentievereisten voor accountants die CSRD-assurance willen verlenen ter consultatie voorleggen. Deze vereisten kunnen ook als basis dienen voor de leerdoelen voor 2024, voor het onderwerp duurzaamheid in het PE-portfolio.

Geen nieuw PE-onderwerp

Leden die het verplichte thema Duurzaamheid doorschuiven naar 2024, wordt gevraagd hierover een vermelding op te nemen in hun PE-portfolio 2023, om eventuele verwarring daarover te voorkomen. 

Het NBA-bestuur heeft ook besloten om voor 2024 geen nieuw PE-onderwerp als verplicht aan te merken voor alle leden.