Rapportage controleaanpak continuïteit in de controleverklaring bij oob’s en niet-oob’s over verslagjaar 2021

Rapportage over continuïteit in de controleverklaring was weliswaar nog niet verplicht over boekjaar 2021, maar de NBA had accountants wel verzocht er alvast ervaring mee op te doen. Met deze rapportage geven wij inzicht in de manier waarop de externe accountant aan dat verzoek gehoor heeft gegeven. Hiervoor beoordeelden we de controleverklaringen van 40 AEX- en AMX-fondsen en van 22 niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Over de resultaten

De resultaten laten een gevarieerd beeld zien. Hierbij is het positief dat bij alle in Nederland gevestigde beursfondsen in de controleverklaring een sectie over de controleaanpak van continuïteit is opgenomen. De mate waarin de controleverklaring cliëntspecifiek is gemaakt is over het algemeen nog beperkt en biedt nog ruimte voor verbetering. Wel kunnen we concluderen dat de accountant in bijna alle onderzochte controleverklaringen een indicatie geeft van de uitkomsten van de controlewerkzaamheden ten aanzien van continuïteit. Meer over de voorlopige bevindingen leest u in de volledige rapportage.

 

Vervolgonderzoek

De analyse vormt een belangrijke eerste aanzet voor de evaluatie van de, over verslagjaar 2022, verplichte rapportage controleaanpak continuïteit (én ook fraude). Hierbij zal de NBA kijken naar de meerwaarde die opstellers, controleurs en gebruikers van de jaarrekening ervaren over de mate van detail waarin wordt gerapporteerd.

Rapportage controleaanpak continuiteit in de controleverklaring