Consultatie verplichte rapportering fraude en continuïteit in de controleverklaring

De NBA heeft vandaag het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring' gepubliceerd.

Het consultatiedocument vult de Controlestandaarden aan met een verplichting om in de controleverklaring altijd over fraude en continuïteit te rapporteren; de internationale standaarden kennen die verplichting (nog) niet.

De NBA heeft vorig jaar aan de Tweede Kamer toegezegd dat accountants in hun controleverklaring expliciet gaan toelichten welke werkzaamheden met betrekking tot continuïteit en fraude zijn verricht en wat hierbij eventuele bevindingen waren. Het nu gepubliceerde consultatiedocument is daarvan een gevolg en bevat de hiervoor noodzakelijke aanvullingen in de Controlestandaarden.

De voorgestelde aanvulling in Controlestandaard 700 komt er in hoofdlijnen op neer dat afzonderlijke secties voor de controle-aanpak van continuïteit en fraude in de controleverklaring worden opgenomen. Hierin wordt uiteengezet hoe de accountant bij de controle-aanpak inspeelt op risico's op het terrein van fraude en continuïteit en worden de werkzaamheden toegelicht.

Als aanvulling kan de accountant ook de uitkomsten van deze werkzaamheden of belangrijke waarnemingen met betrekking tot het onderwerp toelichten. De beide secties worden in alle controleverklaringen (verplicht) opgenomen; ook in situaties waar geen sprake is van ernstige continuïteitsonzekerheid of spraakmakende fraudecasuïstiek.

De NBA roept betrokken op te reageren op de op de voorgestelde aanpassingen in de Controlestandaarden. De consultatietermijn loopt tot en met 25 oktober 2021.