Consultatie herziene Standaard 4415N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant

De NBA consulteert de herziene Standaard 4415N - Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant. Reageren kan tot en met 26 november 2021.

Bij de inwerkingtreding van de NOW-regeling was de verwachting dat de regeling voor een beperkte periode zou gaan gelden. De ontwikkelingen rondom Covid-19 hebben echter gemaakt dat de NOW-1 opgevolgd is door vergelijkbare regelingen zoals NOW-2, NOW-3 en NOW-4.

De eerder gemaakte keuzes met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden door accountants (en andere deskundige derden) en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten voor werkgevers zijn daarom geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is administratieve lastenverlichting voor de werkgevers, zonder dat dit voor SZW tot onaanvaardbare risico’s zou leiden over de uitkering van de NOW.

Sinds begin 2021 hebben NBA en SZW hierover gesproken. Naar aanleiding van de discussies hierover heeft de minister op 31 mei 2021 een brief aan de Tweede Kamer  gestuurd met een aantal lastenverlichtingen. Een deel hiervan moet gerealiseerd worden via een aanpassing van de standaarden.

Recent is de definitieve herziene Standaard 3900N (Accountantsopdracht bij de NOW-regelingen – Assurance) goedgekeurd voor publicatie. Aan Standaard 3900N is prioriteit gegeven omdat hier belangrijke wijzigingen zijn met betrekking tot de werkzaamheden voor NOW-1, die niet van toepassing zijn bij Standaard 4415N.

De voorstellen voor wijzigingen zijn inmiddels ook uitgewerkt  voor Standaard 4415N - Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant. De NBA legt dit concept tot en met 26 november voor ter consultatie aan de leden van de NBA en andere belanghebbenden. Het is de bedoeling om de standaard kort daarna vast te stellen en te publiceren in de Staatscourant. In het consultatiedocument worden de wijzigingen op hoofdlijnen toegelicht.