Definitieve Standaard 4416N gepubliceerd

Op 23 oktober heeft het NBA-bestuur op basis van een positief advies van het Adviescollege voor Beroepsreglementering Standaard 4416N: Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling vastgesteld. De Nadere voorschriften tot wijziging van de NV COS zijn op 28 oktober 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat de Standaard in werking treedt per 29 oktober 2020.

Het gaat om een standaard die is afgeleid van Standaard 4415N die onlangs samen met Standaard 3900N werd gepubliceerd.

De afgelopen periode is door de NBA overlegd met vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren bij de verantwoording in het kader van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Daarbij is gebleken dat er voor niet controleplichtige ondernemingen behoefte is aan een aan assurance verwante opdracht die vergelijkbaar is met een dergelijke opdracht die geldt in het kader van de NOW.

Op 30 september jl. werd een concept geconsulteerd van een standaard die dit mogelijk moet maken. Deze standaard is een generalisering van Standaard 4415N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant. Zoals uit de titel van Standaard 4416N blijkt is deze standaard meer generiek van opzet, maar geldt zij alleen voor Covid-19 gerelateerde subsidies. Wellicht is er op termijn behoefte aan een dergelijke standaard die voor meer subsidies toepasbaar is. Het Adviescollege voor Beroepsreglementering zal dit later evalueren waarbij de ervaringen met Standaard 4415N en Standaard 4416N worden meegenomen.

Omdat het gaat om een standaard die is afgeleid uit Standaard 4415N bestond de consultatie uit slechts de vraag of er aanvullende opmerkingen te maken waren die niet reeds gemaakt zijn in het kader van de consultatie van Standaard 4415N. De binnengekomen reacties hebben met name geleid tot verduidelijking van de Standaard en redactionele aanpassingen op de volgende punten:

 • het toevoegen van twee vereisten over:
  • het beoordelen van de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden uit het accountantsprotocol (Par. 22 en A17); en
  • wanneer een samenstellingsverklaring mag verwijzen naar Standaard 4416N in het geval dat een specifieke formulering wordt gevraagd (Par. 44);
 • een andere formulering van enkele elementen in de samenstellingsverklaring (onderdeel i t/m k van Par. 43);
 • een verduidelijking van de toelichting over:
  • waarom er een verplichting is opgenomen voor een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) of een vergelijkbare maatregel (Par. A13);
  • de opdrachtaanvaarding in de situatie dat een accountant ook een assurance-opdracht uitvoert (Par. A20);
  • wat een accountant moet doen bij een mogelijke niet naleving van wet- en regelgeving op grond van de NV NOCLAR (Par. A24).