NBA reageert op geplande wijziging niet-financiële rapportagerichtlijn (NFRD)

De Europese Unie is van plan om op korte termijn de niet-financiële rapportagerichtlijn (NFRD) (Richtlijn 2014/95/EU) te wijzigen. In verband hiermee heeft de EU een algemene consultatie gehouden waarop de NBA heeft gereageerd. 

NBA-reactie

In haar reactie vraagt de NBA aandacht voor een uitbreiding van de toepassing, voor specifiekere rapportagevereisten en voor een eenduidig beleid met betrekking tot assurance. Daarbij hecht de NBA aan standaardisatie gebaseerd op bestaande raamwerken, zodat aansluiting bij wat in de wereld gebeurt is gewaarborgd. Verder vraagt de NBA aandacht voor meer samenhang met financiële informatie, door de rapportage onderdeel te maken van de financiële verslaggeving.

De NBA-reactie is opgesteld door de Werkgroep ESG-assurance en afgestemd met diverse werkgroepen binnen Accountancy Europe (Sustainable Finance Group en Corporate Reporting Policy Group). De reactie is over het algemeen gelijkgestemd.

Achtergrond NFRD

De NFRD schrijft voor dat grote bedrijven (organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers) niet-financiële informatie opnemen als onderdeel van hun jaarverslag. Organisaties die hieraan voldoen, moesten voor het eerst rapporteren in 2018 (voor het boekjaar 2017).

De NFRD onderscheidt vier duurzaamheidskwesties: milieu, sociale en werknemersaangelegenheden, mensenrechten, en omkoping en corruptie. Met betrekking tot deze gebieden moeten organisaties informatie verschaffen over hun bedrijfsmodel, beleid, resultaten, risico's en risicobeheersing en KPI's die relevant zijn voor de prestaties van de organisatie.

De huidige NFRD schrijft geen specifieke niet-financiële rapportagestandaard of –raamwerk voor. Evenmin is sprake van gedetailleerde openbaarmakingsvereisten, zoals indicatoren per sector. Gevolg hiervan is dat gebruikers ervaren dat niet-financiële informatie niet voldoende betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar is. De NFRD vereist wel dat organisaties niet-financiële informatie openbaar maken. Echter alleen voor zover nodig voor een goed begrip van de ontwikkeling van activiteiten van de organisatie en de invloed van de organisatie op de samenleving. De Richtlijn biedt hiervoor nog onvoldoende handvatten om dit te concretiseren. Tot slot is er vanuit de EU geen concrete assurance-eis voorgeschreven, behalve dat moet worden vastgesteld dat de informatie daadwerkelijk is opgenomen in de rapportage.

Consultatie onderdeel van een reeks

De consultatie past in een reeks van consultaties die de EU uitbrengt in het kader van de Sustainable Finance, zoals de Green Deal en de Fitness Check voor Corporate Reporting 2018.