Reactie NBA op het MCA-rapport: MCA stelt terecht publiek belang voorop

De NBA heeft met veel belangstelling kennis genomen van het derde en laatste rapport van de door de NBA ingestelde Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Voor het vele en belangrijke werk dat de MCA de afgelopen vijf jaar heeft verricht, spreekt de voorzitter van de NBA namens de gehele sector zijn oprechte dank uit.

Het laatste rapport is, zoals de commissie zelf schrijft, kritisch. Dat zijn wij als NBA zelf ook. Toch benadrukt de MCA dat er binnen de sector al veel is veranderd en dat die veranderingen het accountantsberoep ten goede zijn gekomen. De NBA deelt de visie dat we er als beroep nog niet zijn, en dat er nog steeds verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Voorzitter Van der Vegte: “Ik spreek in dit verband het liefst van continu verbeteren. Dat betekent dat je nooit zelfgenoegzaam of tevreden mag zijn. Ik zie om mij heen de wil om te veranderen, maar wij moeten onszelf als sector altijd de spiegel voor blijven houden: kan het beter? Ik zie in het rapport een bevestiging daarvan.”

Dat laat onverlet dat er nog veel werk te doen is. In dit rapport staan 30 concrete aanbevelingen.  NBA-voorzitter van der Vegte: “Wij zullen die aanbevelingen nu zorgvuldig gaan bestuderen en daarmee aan de slag gaan. Zo zien wij bijvoorbeeld kansen in de aanbeveling om experimenten of pilots te gaan doen met mogelijke aanpassingen in de sector. Op basis daarvan kunnen we komen tot zinvolle uitspraken of mogelijke aanpassingen daadwerkelijk leiden tot kwaliteitsverbeteringen. Voor ons staan naast structurele verhoging van de kwaliteit, het duurzaam herstel van vertrouwen en blijvende focus op het publiek belang centraal. Ruimte voor Innovatie, verhoging van de aantrekkelijkheid van het beroep en onderstreping van de maatschappelijke relevantie beschouw ik daarin als belangrijke bouwstenen.”

Dit MCA rapport verschijnt vóór de definitieve rapportage door de door minister Hoekstra ingestelde Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Wanneer dat rapport verschenen is, gaat de NBA samen met de hele sector, de wetgever en alle belanghebbenden met de waardevolle aanbevelingen aan de slag om verder te blijven verbeteren en de veranderingen ook te borgen.