Invoering vernieuwd slotexamen

Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde rapport over het Geïntegreerd Slotexamen is onlangs vastgesteld. 

De structuur, de inhoud en de organisatie van het afsluitende examen gaan hierdoor veranderen. 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige slotexamens zijn:

  • In het nieuwe examen is één examinator afkomstig uit het theoretische onderwijs (neemt het examen af vanuit een theoretisch perspectief) en is de andere examinator afkomstig uit de beroepspraktijk (neemt het examen af vanuit praktijkperspectief);
  • Bij het nieuwe examen komen alle kernvakgebieden van de opleiding aan bod, terwijl dat bij het huidige examen kan, maar geen vereiste is. Hetzelfde geldt voor de werkdomeinen. Ook deze komen verplicht aan bod tijdens het nieuwe examen;
  • Aan het begin van het examen presenteer je een casus, waarin je als beginnend beroepsbeoefenaar voor een dilemma kwam te staan. Deze casus mag op je examen niet ouder zijn dan twee jaar. De casus hoeft niet eerder in je portfolio aan de orde te zijn geweest;
  • Het nieuwe slotexamen is een stap in het proces naar verdergaande  integratie tussen de theorie- en de praktijkopleiding. Hierom wordt een sterker accent gelegd op het toepassen van de actuele theorie (waaronder de wet- en regelgeving) in de praktijk.


Als je de theoretische opleiding langer dan vijf jaar geleden hebt afgerond, kan het examen met een half uur worden verlengd tot maximaal 2 uur. De examinatoren kunnen dit besluit nemen om te kunnen toetsen of je theoretische kennis actueel is en of je in staat bent deze in de beroepspraktijk toe te passen.

Start vanaf juli 2019
De nieuwe systematiek zal vanaf juli worden ingevoerd voor trainees die de praktijkopleiding Assurance of de praktijkopleiding Accountancy-MKB hebben afgerond.

Met betrekking tot de organisatie is de achterliggende gedachte dat het examen t.z.t. kan worden afgelegd bij de onderwijsinstelling waarbij je de theoretische opleiding hebt gevolgd. Vanaf 1 juli a.s. kun je je examen bij een beperkt aantal onderwijsinstellingen of bij de NBA afleggen. Stapsgewijs zal het aantal deelnemende opleidingen worden uitgebreid. Op de website van de NBA kun je zien bij welke onderwijsinstellingen jij je examen kunt doen. Je kunt je via de website van de NBA aanmelden voor het nieuwe examen, nadat jouw stagebureau heeft vastgesteld dat je aan alle voorwaarden hebt voldaan.

Overgangsregeling
Vanaf januari 2020 gaan ook de trainees die de praktijkopleiding RA onder de oude eindtermen hebben gevolgd het nieuwe examen afleggen. Vanwege de verschillen tussen de praktijkopleiding AA en de praktijkopleiding Accountancy-MKB kunnen trainees die de praktijkopleiding AA volgen nog tot 1 september 2021 het “oude” slotexamen afleggen.