Voorstel aanpassing NBA Verordening op de beroepsprofielen

In het voorjaar 2018 is een evaluatie uitgevoerd naar de behoefte aan een Accountancy-Finance variant van de accountantsopleidingen (AA en RA). Voor deze evaluatie is onder meer gesproken met diverse stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van kantoren, ledengroepbesturen en onderwijsinstellingen (hbo en wo). De uitkomsten van deze evaluatie zijn voorgelegd aan het NBA-bestuur en de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). 

Evaluatie en conclusie

Het bestuur van de NBA en CEA hebben, alle argumenten voor en tegen in overweging nemende, besloten om niet door te gaan met de opleidingsvariant Accountancy-Finance. Uit de evaluatie volgt dat er sterke twijfel is of er een reƫle behoefte in de markt is aan een Finance-variant, als derde richting van de accountantsopleiding (AA en RA). Voorts is niet uit te sluiten dat er negatieve effecten van kunnen uitgaan op de (wettelijk beschermde) accountantstitels. Ten slotte was ook de doelmatigheid een reden om af te zien van deze opleidingsvariant.

Voorstel tot wijziging van de Vordering op de beroepsprofielen

Het NBA-bestuur zal in de eerstvolgende ledenvergadering van december 2018 een voorstel tot wijziging van de Vordering op de beroepsprofielen aan de leden ter vaststelling voorleggen. Nadat de gewijzigde verordening van kracht is geworden zal CEA de eindtermen hierop aanpassen door de specifieke eindtermen voor Accountancy-Finance in te trekken. De accountantsopleiding (AA en RA) blijft hierdoor beperkt tot de varianten Assurance en Accountancy-MKB.