NBA: instelling ‘Commissie Toekomst Accountancysector’ belangrijke stap vooruit

Tijdens de Accountantsdag 2018 maakte minister Hoekstra van Financiën bekend dat hij een ‘Commissie Toekomst Accountancysector’ instelt. De commissie gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van wettelijke controles kan worden verbeterd en zal daarbij ook kijken naar mogelijke ingrepen in de manier waarop de sector georganiseerd is. De NBA verwelkomt de commissie en ziet voor haar een belangrijke rol weggelegd om het brede maatschappelijke debat over de structuurmodellen en mogelijke aanpassingen in de sector verder te brengen.

NBA-voorzitter Marco van der Vegte: ”Wij zijn voorstander van een zo breed mogelijke maatschappelijke discussie over de toekomst van het accountantsberoep. Wij geloven dan ook dat de ‘Commissie Toekomst Accountancysector’ als katalysator kan dienen om uiteindelijk tot een breed gedragen visie te komen. Als beroepsgroep zijn wij dan ook graag bereid om hierover met de commissie het gesprek te voeren.”   

Veranderagenda Audit

Eerder vandaag publiceerde de Stuurgroep Publiek Belang een aangescherpte versie van haar Veranderagenda Audit. De Veranderagenda Audit, die in 2017 van start is gegaan, bevat een meer fundamentele en integrale aanpak van het hervormingsprogramma voor de sector uit 2014.

Met de geactualiseerde Veranderagenda Audit wil de sector zich tot het uiterste inspannen om de beoogde verandering te realiseren. Eén van de initiatieven  betreft het analyseren van de positieve en negatieve prikkels in de business-, verdien- en partnermodellen binnen de sector. Dit heeft vorig jaar geresulteerd in het ‘green paper structuurmodellen accountancy’. Op dit moment worden in het vervolgtraject de reacties van een brede groep maatschappelijke stakeholders verwerkt en worden prikkels, dilemma’s en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Het resultaat hiervan zal gedeeld worden met de ‘Commissie Toekomst Accountancy’.

Verkenning AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde vandaag haar verkenning ‘Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector’. De NBA is van mening dat de verkenning inzicht biedt in de potentiële risico’s binnen de huidige structuren en gelooft dat de verkenning daarmee een bijdrage vormt aan de gedachtevorming over de structuurmodellen en het onderzoek van de ‘Commissie Toekomst Accountancy’.

Van der Vegte:

“Als sector doen wij zelf ook onderzoek naar onze structuurmodellen en wij herkennen in de AFM-verkenning het beeld dat de manier waarop de sector georganiseerd is mogelijke risico’s in zich draagt, maar ook elementen in zich heeft die de kwaliteit juist kunnen ondersteunen. Het betreft zeer complexe vraagstukken, waarbij op voorhand niet kan worden gesteld dat alternatieve modellen leiden tot een hogere kwaliteit van wettelijke controles. Juist daarom is het zo belangrijk om gezamenlijk tot een breed gedragen visie te komen met oplossingen die daadwerkelijk deze vraagstukken adresseren.”

Hoewel het lopende verandertraject, ook volgens de AFM, de tijd moet krijgen om haar vruchten af te werpen steunt de NBA het uitgangspunt om continu de discussie te blijven voeren over verbetering van het accountantsberoep.