Visiedocument NBA-bestuur: grotere focus op maatschappij, kwaliteit en innovatie

Het NBA-bestuur publiceert haar visie 'Een Beroep met Toekomst'. De visie gaat uit van een grotere focus op maatschappelijke relevantie, kwaliteit en innovatie. Het beroep en de beroepsorganisatie staan bloot aan snelle en soms ook disruptieve ontwikkelingen, deze tasten, stelt de visie, de essentie van het beroep echter niet aan. Het 'toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie ten behoeve van besluitvorming in het economische verkeer' is - en blijft - de spil voor alle accountants. Nieuw in deze visie is de vaststelling van een vijftal thema's, bij elk thema zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Nieuw is ook dat de NBA meer ruimte biedt aan de invulling van pluriformiteit. Het NBA-bestuur consulteert leden en andere stakeholders over de visie tot en met 30 november 2017. 

Een pluriform beroep

Het bestuur kiest in de visie expliciet voor een pluriform accountantsberoep. De inbreng van accountants met verschillende posities en perspectieven, die tegelijkertijd opereren vanuit een gemeenschappelijk vakinhoudelijk en ethisch kader, draagt bij aan het oplossen van complexe maatschappelijke of financiële vraagstukken. Het bestuur geeft daarnaast aan dat het beroep primair een publiek belang dient.

De vele ontwikkelingen waar het vak mee te maken krijgt, doen een groot beroep op het vermogen van de sector om te leren en te vernieuwen. Dat vraagt om een ambitieuze agenda. De NBA zal, meer dan voorheen, haar bestaansrecht moeten bewijzen door een leidende rol te nemen in de ontwikkeling en vernieuwing van de sector. In de visie is gekozen voor vijf thema’s die tevens de NBA-agenda zullen bepalen:

 • Intrinsieke motivatie bij onze leden om het publiek belang te dienen;
  - er mag geen maatschappelijke twijfel bestaan aan de intenties van het beroep noch aan de bereidheid van het beroep om deel te nemen aan het publieke debat
 • Onomstreden kwaliteit van het beroep;
  - op afzienbare termijn zal de kwaliteit van het beroep aantoonbaar op orde moeten zijn
 • Aanjagen van innovatie en ontwikkeling;
  - het actief zoeken en bevorderen van initiatieven met potentiƫle impact voor de beroepsontwikkeling
 • Lerende attitude als drijfveer voor beroepsontwikkeling;
  - kennis delen wordt door professionals als vanzelfsprekend ervaren en actief ingezet als katalysator van beroepsontwikkeling
 • Accountantstitel als sterk merk.
  - het vergroten van de reputatie en de aantrekkingskracht van het beroep

Verbinden

De NBA zal zich richten op het realiseren van samenwerking, allianties en co-creatie en op het verbinden van partijen - binnen en buiten het beroep. Uitgangspunt daarbij is dat het gemeenschappelijk belang van het beroep belangrijker is dan het individuele belang van het kantoor of de individuele beroepsoefenaar.

De beroepsorganisatie zal ook meer ruimte bieden om de pluriformiteit vorm te geven. De gemeenschappelijke basis blijft, tegelijkertijd zullen leden en ledengroepen meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op hun specifieke terrein.

Reageren & consultatie

Het NBA-bestuur nodigt alle leden van de NBA en belangstellenden uit om op de inhoud van het document te reageren en met elkaar de dialoog aan te gaan over de agenda en ambities. Reageren kan tot en met 30 november via mail of bij de verschillende afdelingsbijeenkomsten en commissievergaderingen waar het onderwerp visie op de agenda staat.

Het bestuur stelt leden en belangstellenden daarbij de volgende vragen:

 • Onderschrijft u de gekozen thema's en ambities voor respectievelijk het beroep én de beroepsorganisatie?
 • Op welke wijze kan de NBA volgens u aan deze thema's en ambities het beste invulling geven?

De reacties op de bestuursvisie en de vervolgstappen die het bestuur zal nemen worden besproken op de algemene ledenvergadering op 19 december. Vanaf januari 2018 start de derde fase van het visieproject. Hierbij gaat het om verankering van de visie in strategie en beleid. In deze laatste fase werkt het bestuur samen met leden vertegenwoordigingen aan een nieuw meerjarenplan en – begroting uit, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV van juni 2018.