Kwaliteit ‘mkb-kantoren’ gaat vooruit

67% van de getoetste kleinere en middelgrote accountantskantoren met een wettelijke controlevergunning voldeed vorig jaar aan de gestelde eisen. Voor de getoetste accountantskantoren werkzaam in de samenstelpraktijk was dit 75%. Dit blijkt uit het verslag van de werkzaamheden over 2016 van de Raad voor Toezicht van de NBA. Vergeleken met voorgaande jaren is er sprake van een lichte vooruitgang. Zo voldeed in 2015 slechts 36% van de door de Raad getoetste kantoren met een wettelijke vergunning aan de norm, bij de SRA was dit percentage 65%. Van de kantoren in de samenstelpraktijk behaalde in 2015 69% een voldoende. Grote inspanning van de sector blijft echter noodzakelijk om de stijgende lijn door te zetten.

Download het verslag

In het verslag over 2016 rapporteert de Raad voor Toezicht (NBA) voor het eerst de gezamenlijke toetsingsresultaten van NBA en SRA van zowel vergunninghouders als niet-vergunninghouders. Dit draagt bij aan een sectorbreed inzicht in de kwaliteit van de ‘mkb-accountantskantoren’.

Eén belangrijke reden voor de kwaliteitsverbetering is het over een langere termijn handhaven, sturen en begeleiden. De Raad is in 2013 gestart met de toetsingen en het groeiend bewustzijn bij kantoren lijkt nu zijn vruchten af te werpen. De SRA is reeds in 2009 gestart met het toetsen van kantoren met een wettelijke controlevergunning en deze toetsingsresultaten vertonen over het algemeen dan ook een gunstiger beeld. Daarnaast zijn de mkb-kantoren sinds 2016 begonnen met de implementatie van de maatregelen van ‘In het Publiek Belang’ het verbeterplan voor de accountantssector.

In het verslagjaar zijn er door het NBA-bestuur – op advies van de Raad voor Toezicht – vijf klachten ingediend bij de Accountantskamer. De tuchtrechter heeft in alle vijf gevallen de klacht gegrond verklaard en een maatregel opgelegd.

De Raad is tot het oordeel gekomen dat het noodzakelijk is om naast de handhavende rol, nog meer een begeleidende en sturende rol te vervullen bij zwakke accountantspraktijken. Nico Schaar, voorzitter van de Raad voor Toezicht: "Uiteindelijk gaat het om het bewerkstelligen van een gezonde controlepraktijk die aan de eisen voldoet, niet om het voeren van procedures. In dat verband constateren we dat het afgelopen jaar ingevoerde instrument van voortgezette toetsing zijn vruchten begint af te werpen. Ook zullen we in specifieke gevallen minder snel naar de tuchtrechter stappen. Voorwaarde is wel dat daadwerkelijke verbetering op afzienbare termijn mogelijk is en dat de kantoorleiding doordrongen is van de noodzaak tot kwaliteitsverbetering.“

NBA-voorzitter Pieter Jongstra: “Wij zien dat de mkb-sector zich inspant, maar wij zijn er nog niet. Een deel van de kantoren voldoet nog niet aan de kwaliteitseisen, maar wij zijn tevreden met de stijgende lijn in de toetsingsresultaten. Wij zien dat verbetering in de sector goed mogelijk is en hier moeten we hard aan blijven werken. Om die reden zullen we het beleid van sturen en begeleiden de komende jaren voortzetten en intensiveren.”

Over de Raad voor Toezicht
De Raad voor Toezicht bewaakt, stimuleert en bevordert de vereiste kwaliteit van de beroepsuitoefening door accountants. Dat gebeurt onder voorzitterschap van leden uit de rechterlijke macht. Door periodiek en risicogericht onderzoek draagt de Raad bij aan het lerend vermogen van de accountancysector en het maatschappelijk vertrouwen in accountants. De AFM is wettelijk toezichthouder op het wettelijke controledomein en heeft met de NBA en met de SRA ieder apart een convenant afgesloten over de eigen kwaliteitstoetsing van dit domein. Het toezicht door de Raad heeft geen betrekking op de toetsingsactiviteiten van de SRA bij haar leden op het gebied van het wettelijke controledomein. Op basis van accreditatie en onder toezicht van de Raad mogen toetsingen in het niet-Wta-domein worden verricht door de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA), het Institute van Internal Auditors Nederland (IIA) en het Samenwerkingsverband Kwaliteitstoetsing Overheidsaccountants (KOA). Op deze wijze worden dubbele toetsingen, door koepelorganisatie en Raad, voorkomen.

Meer informatie

image001.jpg
Jan Jaap Boontjes Persvoorlichter/woordvoerder NBA 06 218 016 93 020 301 02 86