NBA pleit voor duidelijke taakverdeling binnen one tier board

De Nederlandse corporate governance code moet duidelijk maken welke taken niet uitvoerende bestuurders hebben binnen een one tier board. Dit met het oog op de vereiste onafhankelijkheid en het toezichthoudende karakter van deze taken.

Dit schrijft de NBA in haar reactie op het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor toepasbaarheid van de code op one tier boards.

Te vrijblijvend

De NBA gaf in haar eerdere reactie op het voorstel voor herziening van de code  al aan  dat deze duidelijk moet maken wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke wijze hierover verantwoording moet worden afgelegd. De nu voorgestelde guidance voor one tier boards heeft volgens de NBA een te vrijblijvend karakter en een aparte code zou dit kunnen ondervangen. Zo vindt de NBA dat uit de code duidelijk moet volgen dat het besluit tot voordracht tot benoeming van de externe accountant  door de meerderheid van niet uitvoerende bestuurders moet worden goedgekeurd.

De NBA pleit verder voor een apart onderdeel in het bestuursverslag waarin wordt ingegaan op het door de auditcommissie uitgeoefende toezicht. Op die manier kan een verband worden gelegd met de aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne audit functie en de externe accountant.