Tekst beroepseed

Nederlands

‘Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.

Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.

Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig/dat beloof/dat verklaar ik.’

English

‘I am aware that as a professional accountant I am bound to act in the public interest.

I will exercise my profession with an attitude of professional skepticism. When exercising my profession as a professional accountant I am guided by fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care and confidentiality.

I will comply with the laws and regulations applicable to my profession. My professionalism implies that I will not execute any acts of which I know or ought to know that these could bring the accountancy profession into disrepute.

So help me God/I promise/I declare.’

Frysk

‘Ik bin my der bewust fan dat ik as accountant hannelje yn it algemien belang.

Ik oefenje myn berop út mei in profesjoneel krityske ynstelling. Yn it útoefenjen fan myn berop as accountant lit ik my liede troch fûnemintele begjinsels fan yntegerens, objektivens, fakbekwamens en soarchfâldigens en fertroulikens.

Ik hâld my oan de wetten en regeljouwing dy't op myn berop fan tapassing binne. Myn profesjonaliteit bringt mei dat ik gjin hannelings ferrjochtsje dêr't ik fan wit of hear te witten dat dy it berop fan accountant yn diskredyt bringe kinne.

Sa wier helpe my God almachtich/dat ûnthjit ik/dat ferklearje ik.’