Quality Management standaarden

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Analyse Quality Management Standaarden IAASB

: februari 2021 – juni 2021

: Opstartfase

Doelstelling

Het nagaan waar eventuele aanpassing van de regelgeving in Nederland nodig is nadat de IAASB in december 2020 de nieuwe Standaarden inzake ‘Quality management’ (QM) heeft uitgebracht. De NBA kan deze internationale Standaarden in Nederland niet één op één implementeren. De EU-Verordening voor oob’s en Wta/Bta regelen de vereisten voor de wettelijke controles van accountantsorganisaties en die vallen buiten de bevoegdheid van de NBA.

Daartoe worden eventuele verschillen tussen de QM Standaarden van de IAASB en regelgeving in Nederland geanalyseerd (eerste deelproject). Vervolgens zal nagegaan worden of de regelgeving in Nederland aanpassing behoeft en hoe dit het beste gedaan kan worden in overleg met de wetgever (vervolgproject; nog nader te bepalen).

» Projectplan 

  • Februari 2021 – Het projectplan is op 18 februari 2021 binnen het ACB besproken en goedgekeurd.
  • Januari 2021 – Door het NBA-bureau wordt een voorzet gedaan voor een projectplan. Binnen de SCA wordt dit projectplan nader besproken en een projectgroep wordt samengesteld.
  • December 2020 – Het project wordt opgenomen in het Jaarplan 2021.

Nadere informatie over een eventuele consultatie volgt t.z.t. 

Het project is nog niet definitief.