Uitgebreide controleverklaring voor niet oob’s

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Project Uitgebreide controleverklaring voor niet oob’s

: Januari 2018 – najaar 2020

: Definitief

Doelstelling

Op dit moment is de uitgebreide controleverklaring alleen verplicht voor oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen. Voor niet-oob's bestaat de mogelijkheid om deze uitgebreide verklaring vrijwillig toe te passen. In het kader van de maatregelen voor niet-oob-kantoren uit het rapport In het Publiek belang (2015), is gevraagd te experimenteren met de uitgebreide controleverklaring bij wettelijke controles van niet-oob's en bij vrijwillige controles.

De NBA wil graag weten of er al geëxperimenteerd is met deze uitgebreide controleverklaringen en wat de ervaringen hiermee zijn.

» 'Rapport In het Publiek belang', maatregelen niet OOB accountantsorganisaties (zie punt 4.5)

 

  • November 2020: het bestuur stelt afronding van het project voor door middel van een mailing naar alle respondenten met de resultaten van de enquête.  
  • Juni 2020: De afronding loopt enige vertraging op vanwege de coronacrisis. Conclusie en advies afronding van het project worden na de zomer ingestuurd als agendastuk voor de eerst volgende bestuursvergadering.
  • April 2020: 56 reacties zijn binnengekomen op de enquête. Het ACB stelt een conclusie op en adviseert het bestuur in de afronding van het project.
  • Februari 2020: De enquête is uitgezet. Kantoren zijn persoonlijk benaderd om te reageren, daarnaast is de enquête ook op de website gepubliceerd.
  • Januari 2020: Een enquête is opgesteld. Deze enquête wordt doorgestuurd naar verschillende accountantskantoren, zo ook naar de SRA met het verzoek deze rond te sturen.
  • Oktober 2019: Nogmaals is een oproep gedaan om te experimenteren met de uitgebreide verklaring en is een enquête aangekondigd om ervaringen op te halen.
  • Maart 2019: Een oproep is gedaan om ervaring op te doen met de uitgebreide verklaring bij niet oob's.
  • Oktober 2018: Navraag doet bevestigen dat de uitgebreide verklaring niet veel wordt toegepast bij niet oob's. Onderzoek doen naar de ervaringen heeft daarom op dit moment niet veel zin. Afgesproken wordt om kantoren nogmaals te wijzen op de mogelijkheid vrijwillig een uitgebreide controleverklaring toe te passen.

Het project is afgerond door middel van een terugkoppeling (begin februari 2021) van de resultaten van de enquête aan alle respondenten.