NBA-handreiking 1134

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Herziening NBA-handreiking 1134 - Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant

: januari 2020 – juli 2021

: Definitief

Doelstelling

Actualiseren handreiking vanwege verwijzingen naar de VGBA die eind 2019 is aangepast inzake collegiaal overleg. Andere wijzigingen betreffen nadere uitwerking van dossieroverdracht/ -inzage voor verschillende opdrachtsoorten nadat de opvolgende accountant de opdracht heeft geaccepteerd en het genderneutraal maken van de handreiking.

Uitgangspunt bij het herschrijven van het document is een wat minder defensieve aanpak met betrekking tot het geven van inzicht van de voorgaande accountant aan de opvolgende accountant bij overgang van opdrachten. De passage over ‘hold harmless letters’ is geschrapt. Dit lijkt niet binnen een NBA-handreiking te passen, mede gezien de passage in de recente Kamerbrief van de Minister van Financiën over een laagdrempelige voorziening inzake melding gebrekkige controles naar aanleiding van het CTA rapport.

Samenloop met NV COS en andere accountantsregelgeving: De handreiking richt zich op de verschillende soorten opdrachten waarbij samenwerking tussen de voorgaande en opvolgende accountant gewenst is.

MKB-perspectief

In de handreiking komen ‘aan assurance verwante opdrachten’ aan bod. Daarnaast is de verwachting dat door de focus op de noodzaak voor overdracht te leggen, het ook makkelijker zal zijn voor kleine kantoren om inzage te krijgen.

  • September 2021 – Publicatie van de herziene NBA-handreiking 1134 Samenwerking voorgaande en opvolgend accountant
  • Augustus 2021 – Een definitieve herziene handreiking wordt ter accordering aan het bestuur voorgelegd (AB 7 september 2021).
  • Juni 2021 – De ‘hold harmless letters’ waren onderwerp van discussie binnen de bestuursvergadering. Nader overleg volgt.
  • April 2021 – Op de consultatie van de herziene handreiking zijn 3 reacties binnengekomen. Deze worden meegenomen in de afronding van de herziene handreiking.
  • Maart 2021 – De consultatietermijn van de herziene NBA-handreiking 1134 loopt van 5 maart tot 16 april 2021.
  • Januari 2021 – Na overleg met de AFM en een akkoord van het NBA-bestuur kan de handreiking gereed worden gemaakt om ter consultatie aan de leden voor te leggen.
  • November 2020 – Een tekstvoorstel voor de herziene handreiking wordt eerst door de SCA en vervolgens in het ACB besproken en goedgekeurd.
  • Juni 2020 – Als gevolg van de coronapandemie heeft dit project tijdelijk minder prioriteit. Na de zomer wordt het project weer opgepakt.   
  • Januari 2020 – In de ACB-vergadering van 23 januari 2020 is de aanpassing van deze handreiking besproken. Het ACB heeft besloten om het onderwerp collegiaal overleg, de meer algemene passages over de VGBA/VIO en retentierecht uit deze handreiking te schrappen. Het ACB heeft de wens geuit om voor verschillende soorten opdrachten dossieroverdracht/-inzage nader uit te werken/in te vullen nadat de accountant de opdracht heeft geaccepteerd.