NBA Leidraden

Een leidraad beoogt de accountant ondersteuning te bieden ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. Hoewel aan de totstandkoming van een leidraad een zorgvuldig proces van overleg en overweging is voorafgegaan, zijn beroepsbeoefenaren niet verplicht de in deze leidraad opgenomen uitwerking te volgen. Deze publicatie heeft niet de status van beroepsreglementering.

Alle NBA Leidraden zijn inmiddels ingetrokken.

Voor nadere ondersteuning ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep verwijzen wij u graag naar de NBA-handreikingen en -alerts.