NBA-handreiking 1145

article image
Volledige naam : NBA-handreiking 1145 - Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij banken
Tijdslijn : januari 2021 - december 2021
Status : definitief

Doelstelling herziening

De handreiking is aangepast vanwege aanscherping van het AFM-toezicht op beleggingsondernemingen. Het gevolg hiervan is dat de opzet van het onderzoek door de accountant naar de vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen is aangepast. Bij de splitsing van de handreikingen in aparte handreikingen per (deel)sector is ervoor gekozen om dit onderdeel op te nemen in de handreiking voor banken (Nieuw: zie bijlage 4). De reden hiervoor is dat veel banken tevens als beleggingsonderneming actief zijn.

Tevens zijn er wijzigingen doorgevoerd vanwege aanpassingen in wet- en regelgeving. Het speelveld en de verwachtingen van de toezichthouder zijn verder geëvalueerd wat een update van NBA-handreiking 1145 nodig maakte.

Doelstelling oorspronkelijk

De bestaande NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector is geüpdatet en opgesplitst in handreikingen voor de vier belangrijkste soorten instellingen/sectoren:

 • beleggingsinstellingen en -ondernemingen (asset management)  (= concept handreiking 1104A & latere definitieve NBA-handreiking 1142);
 • verzekeraars (= concept handreiking 1104B & latere definitieve NBA-handreiking 1143);
 • pensioenfondsen (= concept handreiking 1104C & latere definitieve NBA-handreiking 1144);
 • banken (= concept handreiking 1104C & latere definitieve NBA-handreiking 1145).

De handreikingen zijn bedoeld om accountants in de financiële sector inzicht te geven in de voor hen relevante toezichtwetgeving, met name vanwege de meldplicht en andere specifieke verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Wijzigingen in specifieke wet- en regelgeving voor financiële instellingen (o.a. Wet op het financieel toezicht (Wft) en Pensioenwet, maar ook internationale regelingen zoals CRR/CRD IV en Solvency II) maken een actualisatie van NBA-handreiking 1104 nodig. De wetgeving van de verschillende sectoren loopt (deels) uiteen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te vergroten is daarom besloten om vier individuele handreikingen op te stellen. Waar mogelijk zijn ze gelijk, waar nodig verschillen ze.

» Projectplan

 • Oktober 2021 - Publicatie van de herziene NBA-handreiking 1145 Banken.
 • Juli 2021 - Op de consultatie is geen enkele reactie binnengekomen. Na een finale check zal de handreiking in definitieve vorm aan het bestuur worden voorgelegd (AB 5 oktober 2021).
 • Juni 2021 - De conceptversie van de herziene handreiking wordt door het bestuur goedgekeurd en daarmee ter consultatie aan de leden voorgelegd. De consultatietermijn is verkort en loopt tot 7 juli 2021.
 • Januari 2021 - Gewerkt wordt aan een herziening van NBA-handreiking 1145.
 • Januari 2019 - Na verwerking van de consultatiereacties worden de definitieve handreikingen opgesteld en door het bestuur geaccordeerd.
 • November 2018 - Negen consultatiereacties komen binnen op de gezamenlijke consultatie. De reacties lopen deels in elkaar over.
 • September 2018 - De consultatie van de vier handreikingen start op 14 september en loopt tot 5 oktober met de mogelijkheid een reactie in te sturen voor 26 oktober (mits aangekondigd voor 5 oktober).
 • Juli 2018 - De concept tekstvoorstellen voor de vier handreikingen worden tijdens de bestuursvergadering van 4 september geaccordeerd.  
 • Juni 2018 - De eerste conceptversies van de sectoren Asset-management en Pensioenfondsen worden ook besproken in de SCA en het ACB. De conceptversie van de sector Banken volgt korte tijd later.
 • Maart 2018 - De eerste conceptversie, die van de sector Verzekeringen, is gereed. Aan de hand van het commentaar van de SCA en het ACB werkt de werkgroep verder aan een definitieve conceptversie. 
 • Oktober 2017 - Vier werkgroepen zijn geformeerd en zijn gestart met de nadere deeluitwerking.
 • September 2017 - Het ACB is akkoord met de opsplitsing in de volgende vier sectoren: banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen.
 • Mei 2017 - Het projectplan is voorgelegd aan de SCA met het voorstel om de oude handreiking 1104 op te spitsen in vier deelhandreikingen (met mogelijkheid ze eventueel in later stadium weer samen te voegen).
 • Maart 2017 - Het project is in de opstartfase: er wordt geschreven aan een projectplan en er wordt gezocht naar geschikte teamleden.

Consultatiereacties

Er zijn geen reacties op de consultatie binnengekomen.

Consultatietermijn: 14 juni 2021 – 7 juli 2021

Eerdere consultaties

Consultatietermijn: 14 september 2018 – 5 oktober/26 oktober 2018

Consultatiereacties