NBA-handreiking 1142

article image
Volledige naam : NBA-handreiking 1142 - Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen
Tijdslijn : januari 2021 - juni 2021
Status : definitief

Doelstelling herziening

De actuele handreiking (d.d. maart 2019) aanpassen naar aanleiding van wijzigingen en onduidelijkheden in de regelgeving.

Het betreft geen grote herziening van de handreiking maar vooral verduidelijking en vermelding van enkele recente ontwikkelingen.

Doelstelling oorspronkelijk

De bestaande NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector is geüpdatet en opgesplitst in handreikingen voor de vier belangrijkste soorten instellingen/sectoren:

 • beleggingsinstellingen en –ondernemingen (asset management)  (= concept handreiking 1104A & latere definitieve NBA-handreiking 1142);
 • verzekeraars (= concept handreiking 1104B & latere definitieve NBA-handreiking 1143);
 • pensioenfondsen (= concept handreiking 1104C & latere definitieve NBA-handreiking 1144);
 • banken (= concept handreiking 1104C & latere definitieve NBA-handreiking 1145).

De handreikingen zijn bedoeld om accountants in de financiële sector inzicht te geven in de voor hen relevante toezichtwetgeving, met name vanwege de meldplicht en andere specifieke verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Wijzigingen in specifieke wet- en regelgeving voor financiële instellingen (o.a. Wet op het financieel toezicht (Wft) en Pensioenwet, maar ook internationale regelingen zoals CRR/CRD IV en Solvency II) maken een actualisatie van NBA-handreiking 1104 nodig. De wetgeving van de verschillende sectoren loopt (deels) uiteen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te vergroten is daarom besloten om vier individuele handreikingen op te stellen. Waar mogelijk zijn ze gelijk, waar nodig verschillen ze.

» Projectplan

 • Juni 2021 - De herziene handreiking is door het NBA-bestuur goedgekeurd en wordt definitief gepubliceerd.
 • Februari 2021 - Behoudens wat informele aanpassingen van de Sectorcommissie Asset Management (SAM) zijn er geen officiële reacties op de consultatie binnen gekomen. Dit betekent dat de laatste aanpassingen besproken worden binnen de SAM en dat er overleg is met DNB. Daarna wordt een definitief tekstvoorstel van de herziene handreiking voorgelegd aan de SCA, het ACB en tot slot het bestuur.
 • Januari 2021 - De herziene handreiking wordt op 11 januari op de website geplaatst en daarmee ter consultatie aan de leden voorgelegd. De consultatietermijn loopt tot 22 februari 2021.
 • December 2020 - De handreiking is herzien. Na goedkeuring van het bestuur en het ACB zal de handreiking begin januari aan de leden worden voorgelegd ter consultatie.
 • Januari 2019 - Na verwerking van de consultatiereacties worden de definitieve handreikingen opgesteld en door het bestuur geaccordeerd.
 • November 2018 - Negen consultatiereacties komen binnen op de gezamenlijke consultatie. De reacties lopen deels in elkaar over.
 • September 2018 - De consultatie van de vier handreikingen start op 14 september en loopt tot 5 oktober met de mogelijkheid een reactie in te sturen voor 26 oktober (mits aangekondigd voor 5 oktober).
 • Juli 2018 - De concept tekstvoorstellen voor de vier handreikingen worden tijdens de bestuursvergadering van 4 september geaccordeerd.
 • Juni 2018 - De eerste conceptversies van de sectoren Asset management en Pensioenfondsen worden ook besproken in de SCA en het ACB. De conceptversie van de sector Banken volgt korte tijd later.
 • Maart 2018 - De eerste conceptversie, die van de sector Verzekeringen, is gereed. Aan de hand van het commentaar van de SCA en het ACB werkt de werkgroep verder aan een definitieve conceptversie.
 • Oktober 2017 - Vier werkgroepen zijn geformeerd en zijn gestart met de nadere deeluitwerking.
 • September 2017 - Het ACB is akkoord met de opsplitsing in de volgende vier sectoren: banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen.
 • Mei 2017 - Het projectplan is voorgelegd aan de SCA met het voorstel om de oude handreiking 1104 op te spitsen in vier deelhandreikingen (met mogelijkheid ze eventueel in later stadium weer samen te voegen).
 • Maart 2017 - Het project is in de opstartfase: er wordt geschreven aan een projectplan en er wordt gezocht naar geschikte teamleden.

Consultatietermijn: 11 januari 2021 - 22 februari 2021

De consultatietermijn is verlopen. Behoudens enkele informele aanpassingen van de Sectorcommissie Asset Management (SAM) is op de consultatie verder geen enkele officiële reactie binnengekomen. Dit neemt niet weg dat de herziene handreiking volgens het due process, alsnog langs de SCA, het ACB en het bestuur gaat alvorens te worden gepubliceerd op de website.

Eerdere consultatie

Consultatietermijn: 14 september 2018 - 5 oktober/26 oktober 2018

Consultatiereacties

Actuele versie

NBA-handreiking 1142 is per 8 juni 2021 herzien:  

Oudere versie