Herziening NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft

article image
Volledige naam : NBA-handreiking 1124 Wwft Richtsnoeren
Tijdslijn : April 2018 – Juni 2020
Status : Consultatiefase

Doelstelling

De Wwft wordt gezien als een belangrijk middel tegen het witwassen van gelden en het financieren van terrorisme. Accountants spelen een belangrijke rol hierbij. De regelgeving verandert en het is belangrijk dat accountants de regelgeving snel goed toepassen. Middels de richtsnoeren (handreiking) ondersteunt de NBA accountants bij de toepassing.

» Projectplan

 

 • Mei 2020: Op de consultatie zijn 8 reacties binnengekomen. Deze reacties worden momenteel bestudeerd en waar mogelijk verwerkt ten behoeve van een definitieve versie van de handreiking. De consultatiereacties zijn gepubliceerd op de website. Van de 8 reacties wenste 1 partij niet te worden gepubliceerd.
 • Maart 2020: Om prioriteiten in verband met de coronacrisis naar alle waarschijnlijkheid grotendeels elders liggen, is ervoor gekozen om de consultatietermijn te verlengen. De nieuwe consultatietermijn loopt tot 30 april 2020.
 • Februari 2020: Het nieuwe tekstvoorstel voor de herziene handreiking is per 17 februari aan de leden voorgelegd voor een tweede consultatie. De consultatietermijn loopt tot 30 maart 2020.
 • December 2019: Besloten is om een tweede consultatie te starten gezien de aard van de wijzigingen.
 • Oktober 2019: Momenteel vindt afstemming plaats met de NOB en andere partijen betrokken bij het schrijven van de handreiking. Een tweede consultatie wordt overwogen.
 • Augustus/September 2019: Meer tijd dan voorzien was nodig voor het beantwoorden van vaktechnische vragen die bij het herschrijven naar boven kwamen en niet eerder beantwoord werden in de handreiking.
 • Juni 2019: Afstemming vindt plaats over deel van herschreven versie.
 • April 2019: Project loopt vertraging op door prioriteit van andere projecten. Naar verwachting volgt medio mei 2019 afstemming over herschreven versie.
 • December 2018: Publicatie consultatieversie Update NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren. Naar verwachting eind 2019 Q1 ontvangst inbreng belanghebbenden en beter leesbaar stuk inclusief nadere uitleg voor accountants gereed.
 • Oktober 2018: NOB-redactiecommissie verwerkt commentaren in volgende concept-versie voor vervolgbijeenkomst WWFT-experts op 12 oktober 2018.
 • September 2018: Projectplan geaccordeerd (ACB 13/9). Tekstvoorstel van NOB-redactiecommissie opgesteld en ter bespreking bij Expertgroep medio september 2018. Planning: begin 2019 stuurt kabinet voorstellen naar het Parlement om de handelsregisterwet te wijzigen om het UBO-register te implementeren.
 • Augustus 2018: Na instemming Eerste Kamer (10/07) treedt de gewijzigde Wwft per 25/7 2018 in werking. Projectplan wordt opgesteld en voor gelegd aan ACB.
 • Juni 2018: Wanneer het eerste deelpakket om de WWFT te wijzigen in werking treedt, is onbekend. Om die reden blijft het lastig een geschikte termijn te bepalen om het projectplan op te stellen.
 • April 2018: De Tweede Kamer ontvangt het ontwerp uitvoeringsbesluit WWFT over UBO. De Eerste Kamer start met voorbereidend schriftelijk onderzoek van het eerste deelpakket gevolgd door plenaire mondelinge behandeling en stemming. Tweede deelpakket volgt later.

 

 

Tweede consultatie

Consultatietermijn: de consultatietermijn liep van 17 februari tot 30 april 2020. Vanwege de coronacrisis werd de consultatie tussentijds verlengd.

Consultatiereacties

Eerste consultatie

Consultatietermijn: 12 december 2018 – 18 februari 2019
De consultatietermijn is verlopen. Gezien de doorgevoerde wijzigingen is besloten om een tweede consultatie te starten.

Consultatiereacties