NBA-handreiking 1124

article image
Volledige naam : NBA-handreiking 1124 - Wwft Richtsnoeren
Tijdslijn : April 2018 – Najaar 2020
Status : Definitieve versie

Doelstelling

De Wwft wordt gezien als een belangrijk middel tegen het witwassen van gelden en het financieren van terrorisme. Accountants spelen een belangrijke rol hierbij. De regelgeving verandert en het is belangrijk dat accountants de regelgeving snel goed toepassen. Middels de richtsnoeren (handreiking) ondersteunt de NBA accountants bij de toepassing.

» Projectplan

Algemene leidraad Wwft van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een algemene leidraad over de naleving van de Wwft.

Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering

Model risicobeleid

Op de website van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt u een model risicobeleid.

Bureau financieel toezicht (BFT)

Op de website van de Wwft-toezichthouder voor onder meer accountants en belastingadviseurs, het Bureau financieel toezicht (BFT), vindt u onder meer veel gestelde vragen en een leidraad van het BFT voor accountants en belastingadviseurs. Bij de leidraad heeft het BFT ook een bijlage met voorbeelden Wwft bij de subjectieve indicator gepubliceerd.

FIU-Nederland

Op de website van Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) vindt u alle informatie over de meldprocedure, meldindicatoren, veel gestelde vragen etcetera. Ook kunt u hier ongebruikelijke transacties melden.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met drs. André Broers RA, Beleidsmedewerker Vaktechniek, , tel: 020 301 04 14

 • December 2020: Op 8 december 2020 keurt het NBA-bestuur de herziene handreiking 1124 goed voor publicatie op de website.
 • November 2020: De herziening van NBA-handreiking 1124 Richtlijnen Wwft is in samenwerking met de NOB en de RB tot stand gekomen. Na een akkoord van de werkgroep is de herziene handreiking voorgelegd aan de subcommissie Assurance en het Adviescollege.  
 • September 2020: Tussentijdse update wordt gepubliceerd via NBA Nieuws. Zie verder: Consultatiefase.
 • Juli 2020: Overleg vindt plaats tussen NOB, BFT en de NBA om overeenstemming te bereiken op een aantal vraagstukken. Bewust is gekozen om hier de tijd voor te nemen. Een volgend overleg staat gepland op 13 augustus.  
 • Mei 2020: Op de consultatie zijn 8 reacties binnengekomen. Deze reacties worden momenteel bestudeerd en waar mogelijk verwerkt ten behoeve van een definitieve versie van de handreiking. De consultatiereacties zijn gepubliceerd op de website. Van de 8 reacties wenste 1 partij niet te worden gepubliceerd.
 • Maart 2020: Om prioriteiten in verband met de coronacrisis naar alle waarschijnlijkheid grotendeels elders liggen, is ervoor gekozen om de consultatietermijn te verlengen. De nieuwe consultatietermijn loopt tot 30 april 2020.
 • Februari 2020: Het nieuwe tekstvoorstel voor de herziene handreiking is per 17 februari aan de leden voorgelegd voor een tweede consultatie. De consultatietermijn loopt tot 30 maart 2020.
 • December 2019: Besloten is om een tweede consultatie te starten gezien de aard van de wijzigingen.
 • Oktober 2019: Momenteel vindt afstemming plaats met de NOB en andere partijen betrokken bij het schrijven van de handreiking. Een tweede consultatie wordt overwogen.
 • Augustus/September 2019: Meer tijd dan voorzien was nodig voor het beantwoorden van vaktechnische vragen die bij het herschrijven naar boven kwamen en niet eerder beantwoord werden in de handreiking.
 • Juni 2019: Afstemming vindt plaats over deel van herschreven versie.
 • April 2019: Project loopt vertraging op door prioriteit van andere projecten. Naar verwachting volgt medio mei 2019 afstemming over herschreven versie.
 • December 2018: Publicatie consultatieversie Update NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren. Naar verwachting eind 2019 Q1 ontvangst inbreng belanghebbenden en beter leesbaar stuk inclusief nadere uitleg voor accountants gereed.
 • Oktober 2018: NOB-redactiecommissie verwerkt commentaren in volgende concept-versie voor vervolgbijeenkomst WWFT-experts op 12 oktober 2018.
 • September 2018: Projectplan geaccordeerd (ACB 13/9). Tekstvoorstel van NOB-redactiecommissie opgesteld en ter bespreking bij Expertgroep medio september 2018. Planning: begin 2019 stuurt kabinet voorstellen naar het Parlement om de handelsregisterwet te wijzigen om het UBO-register te implementeren.
 • Augustus 2018: Na instemming Eerste Kamer (10/07) treedt de gewijzigde Wwft per 25/7 2018 in werking. Projectplan wordt opgesteld en voor gelegd aan ACB.
 • Juni 2018: Wanneer het eerste deelpakket om de WWFT te wijzigen in werking treedt, is onbekend. Om die reden blijft het lastig een geschikte termijn te bepalen om het projectplan op te stellen.
 • April 2018: De Tweede Kamer ontvangt het ontwerp uitvoeringsbesluit WWFT over UBO. De Eerste Kamer start met voorbereidend schriftelijk onderzoek van het eerste deelpakket gevolgd door plenaire mondelinge behandeling en stemming. Tweede deelpakket volgt later.

 

 

Tweede consultatie

Consultatietermijn: de consultatietermijn liep van 17 februari tot 30 april 2020. Vanwege de coronacrisis werd de consultatie tussentijds verlengd. Bijna tien respondenten hebben gereageerd  op de tweede consultatieronde van de handreiking die liep van februari tot eind april 2020. Naast de kwantiteit was ook de kwaliteit van hoog niveau. Samen met de Richtsnoerenpartner Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de NBA bezig deze consultatierespons te verwerken. De NBA plaatst op 9 september een tussentijdse update.

Links

Consultatiereacties

Eerste consultatie

Consultatietermijn: 12 december 2018 – 18 februari 2019
De consultatietermijn is verlopen. Gezien de doorgevoerde wijzigingen is besloten om een tweede consultatie te starten.

Consultatiereacties

 

Actuele versie richtsnoeren

Actuele versie Wwft

Oudere versies richtsnoeren

Oudere versies Wwft

Wwft per 25 juli 2018

Per 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • risico's op witwassen en financieren van terrorisme inventariseren en beoordelen en maatregelen daarop afstemmen, naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
 • een compliance- en auditfunctie inrichten naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
 • de definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is gewijzigd. Zo gaat de Wwft ervan uit dat iedere cliënt een UBO heeft;
 • het onderscheid is vervallen tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP's);
 • voor een vereenvoudigd cliëntenonderzoek geldt als voorwaarde een laag risico op witwassen vast te stellen.

De NBA is bezig de huidige NBA-handreiking 1124 met de Richtsnoeren WWFT te actualiseren. Andere instanties, waaronder het ministerie van financiën en het Bureau financieel toezicht, zijn ook bezig leidraden of andere guidance te actualiseren.

Totdat geactualiseerde documenten beschikbaar zijn, vindt u hierna op deze pagina vooralsnog informatie over de Wwft per 1 januari 2013 t/m 24 juli 2018, de richtsnoeren bij de Wwft, het toezicht op de naleving van de wet en algemene informatie.

Wwft per 1 januari 2013 t/m 24 juli 2018

Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen in de Wwft doorgevoerd. Het overzicht van wijzigingen bevat de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Wwft van 2008 die van belang zijn voor belastingadviseurs en accountants.