NBA Alerts

Een NBA Alert (voorheen Audit Alert) is bedoeld om accountants aanwijzingen te geven bij de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. NBA Alerts komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de NBA.

Van accountants wordt verwacht dat zij kennisnemen van deze aanwijzingen en deze gebruiken als dat relevant is voor een opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiĆ«le werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in deze aanwijzingen. De NBA Alert heeft niet de status van beroepsreglementering. Vervallen NBA (Audit) Alerts vindt u in het archief. Hieronder worden alleen de nu geldige vermeld.

 

NBA Alert 46: Toesturen accountantsverklaring in het kader van art. 31a WOR

NBA Alert 46 geeft uitleg en antwoorden bij vragen naar aanleiding van de aanpassing in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op grond hiervan moeten accountants, met ingang van 1 januari 2023, bij materiële onzekerheid over de continuïteit van een onderneming "onverwijld" een kopie van de controleverklaring aan de ondernemingsraad (OR) verstrekken.

In de alert wordt ingegaan op vragen zoals bijvoorbeeld:

  • Op welke entiteiten en opdrachten is de verplichting van toepassing?
  • Mag de accountant op verzoek van de OR een nadere toelichting verstrekken?
  • Is er een voorbeeld aanbiedingsbrief die accountants kunnen hanteren?

De NBA heeft verduidelijking gevraagd aan het ministerie van Financiën over de toepassing van de aangepaste WOR. Totdat deze is verkregen, gelden de antwoorden op de diverse vragen in deze alert (opgenomen in de Q&A in hoofdstuk 2). De alert zal worden geactualiseerd zodra hiertoe aanleiding is. Wanneer deze alert geen uitleg verschaft voor een specifieke situatie waarmee de accountant te maken krijgt kan contact worden opgenomen met de helpdesk vaktechniek van de NBA.

NBA Alert 45: Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sanctiewetgeving voor accountants

Alert 45 gaat in op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de sanctiemaatregelen tegen Rusland en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dienstverlening van accountants.

12 oktober 2022 - In versie 3.1 van Alert 45 zijn twee beleidslijnen toegevoegd, na afstemming met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De eerste beleidslijn gaat over de ontheffing op essentiële diensten onder het verbod om diensten te leveren aan gesanctioneerde (rechts)personen. 

De tweede beleidslijn gaat over de wettelijke controle van de jaarrekening en het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting van een Nederlandse dochteronderneming die onderdeel is van een Russische groep. 

22 juli 2022 - De NBA heeft versie 3.0 gepubliceerd van Alert 45, die is uitgebracht in verband met de oorlog in Oekraïne. De wijzigingen ten opzichte van de tweede versie hebben vooral betrekking op de impact van het 6e sanctiepakket dat op 3 juni jl. van kracht is geworden op de dienstverlening van accountants zelf. De verwachting is dat het 6e sanctiepakket een grotere impact heeft dan de bestaande maatregelen gericht op gesanctioneerde (rechts)personen.

De wijziging per 3 juni 2022 in EU Verordening 833/2014 regelt dat het verboden is om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

  • de regering van Rusland; of
  • in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

Lopende opdrachten die onder dit verbod vallen dienen te worden beëindigd.

De complexiteit zit met name in de beoordeling wanneer sprake is van indirecte dienstverlening en waar de organisatie feitelijk gevestigd is. De uitwerking hiervan in hoofdstuk 3.2 is mede tot stand gekomen op basis van ingewonnen juridisch advies.

Deze verzwaring van de sanctiemaatregelen komt bovenop de al sinds 2014 (annexatie van De Krim door Rusland) bestaande verplichting om diensten aan gesanctioneerde (rechts)personen of daaraan verbonden partijen te bevriezen.

Speciale pagina over Oekraïne en sancties Rusland

Ingetrokken NBA Alerts

NBA Alerts worden ingetrokken op het moment dat ze zijn opgenomen in de reguliere wet- en regelgeving of omdat de inhoud niet meer relevant is.