NBA Alerts

Een NBA Alert (voorheen Audit Alert) is bedoeld om accountants aanwijzingen te geven bij de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. NBA Alerts komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de NBA.

Van accountants wordt verwacht dat zij kennisnemen van deze aanwijzingen en deze gebruiken als dat relevant is voor een opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in deze aanwijzingen. De NBA Alert heeft niet de status van beroepsreglementering. Vervallen NBA (Audit) Alerts vindt u in het archief. Hieronder worden alleen de nu geldige vermeld.

 

NBA Alert 41: Woningcorporaties

NBA Alert 41 wijst accountants op specifieke risico’s bij de controle van het boekjaar 2016 als gevolg van de verplichting te waarderen op marktwaarde en de komende scheiding tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten op basis van de jaarrekening 2016.

In verband met de toegenomen risico’s geeft de Alert een overweging om een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling te laten uitvoeren bij de audits van de grotere woningcorporaties (meer dan 1500 wooneenheden).  Hierbij wordt verwezen naar artikel 18 lid2 van het Bta.

NBA Alert 40: Controle van de Solvabiliteit II Toezichtrapportage bij verzekeraars

Naar aanleiding van de implementatie van Solvency II verandert de controle van de verzekeringsstaten die verzekeraars moeten opstellen ten behoeven van DNB. De NBA heeft ten behoeve van de accountants betrokken bij de controle van deze staten NBA Alert 40 opgesteld. In de Alert wordt ingegaan op een aantal specifieke zaken met betrekking tot de controle van de staten, zoals bijvoorbeeld de bepaling van de materialiteit.

Het is de bedoeling dat deze Alert, rekening houdend met de ervaringen bij de controle van de staten 2016, in de loop van 2017 verwerkt zal worden in de bestaande NBA-handreiking 1104, Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector.

Addendum bij Alert 40 over deponeren staten in XBRL

De NBA heeft met DNB afspraken gemaakt over de wijze waarop de accountant zijn werkzaamheden uitvoert met betrekking tot de in XBRL te deponeren staten over het boekjaar 2016. Dit addendum is per 9 mei 2017 separaat gepubliceerd.

NBA Alert 39: Sociaal Domein 2015

Gemeenten leggen in hun jaarrekening 2015 voor het eerst verantwoording af over ca. 7,4 miljard aan bestedingen in het sociaal domein. Het gaat om jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning aan inwoners door zorgorganisaties (Wmo).  Van accountants wordt verwacht dat zij controleren of de cijfers in de gemeentelijke jaarrekening juist en volledig (getrouw) zijn weergegeven, en of deze overeenstemmen met de regels en de nader gemaakte afspraken (rechtmatigheid). In NBA Alert 39 heeft de NBA haar overwegingen en de gevolgen daarvan voor de controle van de jaarstukken 2015 van gemeenten en voor de oordeelsvorming van de accountant vastgelegd.

NBA Alert 38: Kantoorroulatie

Medio juni wordt de EU regelgeving op het gebied van kantoorroulatie van kracht. De implementatie van de kantoorroulatie op grond van de EU regelgeving heeft tot de nodige complexiteit geleid, door de EU-bepalingen zelf en als gevolg van herzieningen in de Nederlandse wetgeving. Dit heeft tot vragen geleid bij accountants en organisaties van openbaar belang. In NBA Alert 38 wordt een nadere toelichting op de Europese regelgeving wordt gegeven. De alert bevat een inzichtelijk schema met de vereiste data van wisseling en toelichting op de terminologie.  

NBA Alert 37: Eerdere toepassing BW 2

De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (hierna: Uitvoeringswet) bevat een aantal nieuwe voorschriften voor de jaarrekening welke in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden opgenomen. Tevens zijn de grensbedragen voor middelgrote en kleine rechtspersonen verhoogd. Daarnaast is een nieuwe categorie micro-rechtspersonen geïntroduceerd. De uitvoeringswet geeft de mogelijkheid de regels in de uitvoeringswet eerder toe te passen. In NBA Alert 37 wordt aangegeven hoe accountants hier mee om kunnen gaan.

Ingetrokken NBA Alerts

NBA Alerts worden ingetrokken op het moment dat ze zijn opgenomen in de reguliere wet- en regelgeving.