NBA Alerts

Een NBA Alert (voorheen Audit Alert) is bedoeld om accountants aanwijzingen te geven bij de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. NBA Alerts komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de NBA.

Van accountants wordt verwacht dat zij kennisnemen van deze aanwijzingen en deze gebruiken als dat relevant is voor een opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in deze aanwijzingen. De NBA Alert heeft niet de status van beroepsreglementering. Vervallen NBA (Audit) Alerts vindt u in het archief. Hieronder worden alleen de nu geldige vermeld.

 

NBA Alert 45

26 april 2022 - Alert 45 gaat in op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de sanctiemaatregelen tegen Rusland en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dienstverlening van accountants.

Cruciaal is dat accountants goede kennis nemen van de sanctiemaatregelen, aldus de Alert. Belangrijk is dat geen zaken mogen worden gedaan met personen en organisaties die op de EU-sanctielijst staan; hun tegoeden in de Europese Unie zijn bevroren. Op basis van de sancties moeten ook alle diensten aan gesanctioneerde personen en organisaties worden bevroren.

De sancties raken ook ‘westerse’ organisaties die voor hun afzet en/of inkoop in belangrijke mate afhankelijk zijn van Rusland en hard getroffen kunnen zijn door exportverboden of tegensancties van Rusland.

De Alert gaat nader in op de impact die de oorlog en de sanctiewetgeving op de jaarverslaggeving van organisaties kan hebben. Van belang is daarbij op welke periode de verslaggeving betrekking heeft. Voor jaarrekeningen met een boekjaar tot en met ultimo 2021 is vaak sprake van een gebeurtenis na balansdatum, die geen impact had op de situatie per einde boekjaar en waarbij de onzekerheid alleen moet worden toegelicht. Voor jaarrekeningen of tussentijdse cijfers met perioden vanaf 2022 moeten de gevolgen van de oorlog, waar nodig, worden verwerkt.

Ook wordt aangegeven wat de impact is op de opdrachtuitvoering van accountants, met name bij going concern issues en andere gevolgen van de ontwrichting in de getroffen gebieden. Dat geldt ook voor beperkingen die (groeps)accountants opnieuw ondervinden door reisbeperkingen naar de getroffen en verboden gebieden, waardoor het werk op afstand moet worden uitgevoerd.

De Alert richt zich zowel op accountants in de controlepraktijk, als op samenstellend accountants en accountants in business.

Speciale pagina over Oekraïne en sancties Rusland

NBA Alert 44

15 juni 2021 - De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) kennen een verlicht regime voor kleine accountantseenheden in artikel 27, lid 2, van de NVKS. Een kleine accountantseenheid bestaat uit maximaal twee eindverantwoordelijken (accountant/professional) en daarnaast maximaal vijf andere personen. Als een belastingdeskundige of een boekhouder een derdenverklaring afgeeft in het kader van de NOW, is het mogelijk dat niet meer wordt voldaan aan dit criterium uit de NVKS. Het gevolg is dat meer regels uit de NVKS van toepassing zijn voor de betreffende accountantseenheid. Het bestuur van de NBA heeft hiervoor een uitzondering gemaakt, onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt toegelicht in NBA-Alert 44.

Meer informatie

NBA Alert 43

8 februari 2022 - In NBA Alert 43 Onderzoeken of voldaan is aan ESEF-vereisten zijn een aantal aanpassingen aangebracht die beperkt van invloed zijn. Met deze hernieuwde publicatie blijft deze alert tenminste nog 1 jaar van toepassing. De NBA is van plan om de Alert in 2022 te vervangen door een Standaard voor het verstrekken van zekerheid bij XBRL-rapportages.

NBA Alert 42

6 april 2020 - Gezien de jongste ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de NBA nog een update gepubliceerd van NBA Alert 42, Impact Coronavirus op accountantswerkzaamheden.

Oranje lijn

Ingetrokken NBA Alerts

NBA Alerts worden ingetrokken op het moment dat ze zijn opgenomen in de reguliere wet- en regelgeving.