Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

article image
Volledige naam : Aanpassingen Nadere voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS)
Tijdslijn : Januari – November 2020
Status : Definitief

Doelstelling

Aanpassing NVKS 2020

In januari 2018 zijn de NVKS door de NBA ingevoerd. Deze voorschriften bevatten regels voor het inrichten van een kwaliteitssysteem in een accountantseenheid. Vanwege issues in de praktijk worden nu aanpassingen voorgesteld.

Issues uit de praktijk

Het bleek dat de stringente eisen die golden voor eindverantwoordelijk professionals er onbedoeld toe leidden dat in de praktijk andere professionals niet in staat waren gelijkwaardige opdrachten uit te voeren binnen een accountantskantoor. Daarnaast was het voor accountantskantoren onduidelijk welke regels er golden voor de uitvoering van gelijkwaardige opdrachten in een netwerkonderdeel. Daarbij ontstond de vraag of de kwaliteitsbepaler binnen een accountantskantoor ook verantwoordelijkheden had voor de eindverantwoordelijk professional in een netwerkonderdeel.

Oplossingen

 • De regels voor de eindverantwoordelijk professional binnen een accountantskantoor worden meer principle based zonder inhoudelijk afbreuk te doen aan de eisen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, kwaliteitsbewaking en aanspreekbaarheid op fouten;
 • Voor Nederlandse netwerkonderdelen gaan alleen nog beperkingen aan opdrachten gelden met betrekking tot controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten van historische financiĆ«le informatie;
 • Nederlandse netwerkonderdelen die zakendoen die de reputatie van accountants bedreigen zullen daarop aangesproken worden door het accountantskantoor en de bedreiging moeten wegnemen;
 • Het wordt duidelijk gemaakt dat de kwaliteitsbepaler alleen verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbeheersing binnen het accountantskantoor en niet voor het netwerk.

Wijzigingen NVKS 2018

Het rapport van de Tijdelijke commissie NVKS geeft aanleiding tot wijzigingen binnen de NVKS (zo ook binnen NBA-handreiking 1140 De NVKS in vraag en antwoord en de NV COS). 

 • September 2020: Op de consultatie zijn 7 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn gepubliceerd op deze website. Momenteel wordt gewerkt aan de verwerking ervan
 • Juni 2020: Een consultatiedocument met een 8-tal vragen en een doorlopende tekst van de NVKS inclusief de wijzigingsvoorstellen, ligt aan de leden voor ter consultatie. De consultatietermijn loopt van 15 juni tot 15 september 2020.
 • Mei 2020: Voorstellen tot wijziging van de NVKS zijn door het bestuur goedgekeurd om ter consultatie aan de leden voor te leggen.
 • Januari 2020: Gewerkt wordt aan voorstellen om de NVKS te wijzigen: artikel 1, artikel 7 en artikel 8.
 • November 2018: Wijzigingsvoorstellen zijn door het NBA-bestuur goedgekeurd. Publicatie volgt medio november in de Staatscourant en daarmee treden de gewijzigde NVKS per 16 november 2018 in werking. De Toelichting wordt aangepast en volgt zodra gereed.
 • Juni 2018: Op de consultatie is een beperkt aantal consultatiereacties ontvangen. Het bureau ziet in deze reacties geen aanleiding om de wijzigingsvoorstellen van de regelingen aan te passen, met uitzondering van de definitie van gelijkwaardige opdracht in de NVKS. Het bureau ziet hierin wel aanleiding om de handreiking op een enkel punt te verduidelijken.
 • Februari 2018: Wijzigingsvoorstellen zijn gereed voor consultatie.

 

Actueel

De NBA publiceert de gewijzigde Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) op 23 oktober 2020. De gewijzigde NVKS treden in werking de dag na publicatie van de Nadere voorschriften wijziging NVKS 2020 in de Staatscourant: 29 oktober 2020. 

Oude versies

Gepubliceerd: 16 november 2018 (NVKS)  en 17 december 2018 (Toelichting op de NVKS)