Wijzigingen in de VGBA en ViO

article image

Volledige naam

: Wijzigingen in de VGBA, ViO en Toelichtingen naar aanleiding van de Pronouncement Revisions to the Code to promote Role and mindset Expected of Professional Accountants - IESBA

Tijdslijn

Status

: oktober 2020 - december 2021

: definitief

Doelstelling

De International Ethics Standards Board for Accountants IESBA heeft een pronouncement uitgebracht over Revisions to the Code to promote Role and mindset Expected of Professional Accountants.

Twee normen uit de VGBA zijn hierop aangepast: artikel 11 (niet ongepast steunen op) en artikel 20 (onderzoekende geest). Daarnaast is besloten om de VGBA genderneutraal op te stellen.

Direct met het doorvoeren van de wijzigingen in artikel 11 en 20 van de VGBA, is ook het equivalent van artikel 20 VGBA in de ViO (artikel 5) aangepast. Dit is in 1 wijzigingsverordening geregeld, per 1-1-2022.

Na een akkoord van de ALV op de wijzigingsverordening (dd. 13 december 2021) zijn de VGBA en ViO aangepast per 1-1-2022.

De bestaande toelichtingen op de VGBA, ViO en de Wijzigingsverordening uit 2019 zijn met de nieuwe wijzigingen verwerkt tot een nieuwe Toelichting op de VGBA per 1-1-2022 en een nieuwe Toelichting op de ViO per 1-1-2022.

Het gaat hier om wijzigingen binnen de VGBA, ViO en Toelichtingen n.a.v. wijzigingen in de CoE. Het ALV in december 2021 heeft het wijzigingsvoorstel beoordeeld. Daarna zijn de Toelichtingen aangepakt. 

  • December 2021 – Na akkoord door de Ledenvergadering op 13-12-2021 op de wijzigingsverordening zijn de VGBA en ViO aangepast. Hierop zijn ook de Toelichtingen op de VGBA en ViO aangepast en vervangen daarmee de oude Toelichtingen behorende bij de VGBA en ViO geldend tot 1-1-2020 en de Toelichtingen op de Wijzigingsverordeningen per 1-1-2020 en 1-1-2022.
  • November 2021 - Het doel is om de wijzigingen in december 2021 op te nemen in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance opdrachten(ViO).
  • Oktober 2021 – Op 12 oktober zijn de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 13 december 2021.
  • Juni 2021 – Na akkoord van het bestuur publiceert de NBA een consultatiedocument voor de leden. De consultatietermijn is extra lang in verband met zomerreces. Direct met het doorvoeren van de wijzigingen in artikel 11 en 20 van de VGBA, is ook het equivalent van artikel 20 VGBA in de ViO (artikel 5) aangepast. Dit is in 1 wijzigingsverordening geregeld, per 1-1-2022. Omdat het om een equivalent gaat is het voorstel om de reacties op de informele consultatie af te wachten. Bij het opstellen van het formele consultatiedocument zal dan ook dit artikel van de ViO worden meegenomen.
  • Voorjaar 2021 – Concrete tekstvoorstellen worden geschreven om de wijzigingen in 1 wijzigingsverordening te regelen.
  • Najaar 2020 – NBA-bureau doet onderzoek naar de gevolgen van de wijzigingen in de Code of Ethics.
  • Oktober 2020 – IESBA publiceert haar Final Pronouncement.

Ontwerpregeling 2021

Consultatiereacties

Consultatie

De consultatie liep van 14 juni tot 15 augustus 2021.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 december 2021 is de wijzigingsverordening op de VGBA en de ViO 2021 goedgekeurd. De wijzigingsverordening is op 31-12-2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De gewijzigde VGBA en ViO treden in werking per 1-1-2022.

Oudere versies

De wijzigingsverordeningen op de VGBA en de ViO 2019 zijn op 16 december 2019 tijdens de algemene ledenvergadering goedgekeurd, op 31 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant en traden in werking per 1 januari 2020:

Notabene: de Toelichting op de gewijzigde VGBA en de Toelichting op de gewijzigde ViO volgen. Gelieve tot die tijd de bestaande Toelichtingen behorende bij de VGBA en ViO geldend tot 1-1-2020, te raadplegen en tevens de Toelichtingen op de Wijzigingsverordeningen VGBA en ViO.

U vindt dit alles in de digitale versie van de HRA 2020.