VGBA en ViO

Op 1 januari 2014 traden de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en de Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) in werking.

VGBA en ViO

Op deze pagina vindt u de VGBA en de ViO samen met de toelichting. De verordeningen zijn na uitgebreide consultatie onder de leden vastgesteld.

ViO gewijzigd per 17 juni 2016

Op 17 juni 2016 wijzigde de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening ViO 2016 zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei 2016.

VGBA (vastgesteld op 16 december 2013)

Niet officiële Engelse vertalingen (15 februari 2016)

Ondersteunende informatie VGBA en ViO

De NBA heeft ter ondersteuning van de leden de volgende handreikingen opgesteld met een aantal in de praktijk voorkomende situaties van de toepassing van het toetsingskader uit de VGBA en de ViO:

De handreikingen zijn bedoeld ter illustratie en bevatten geen nieuwe of aanvullende normen ten opzichte van de ViO en de VGBA. Beide handreikingen zijn een living document dat steeds aangevuld wordt. Het is de bedoeling  dat deze handreikingen uitgebreid kunnen worden met nieuwe onderwerpen.

Ter ondersteuning bij de implementatie van de verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) is een verschillenanalyse en een leeswijzer ter beschikking gesteld. (beiden gepubliceerd op 20 mei 2014)