Standaard 4410

In de bestuursvergadering van 9 december 2016 is de NV COS formeel goedgekeurd. De door het bestuur goedgekeurde wijzigingen hebben ook betrekking op de verduidelijking van de reikwijdte van standaard 4410.

Standaard 4410 heeft betrekking op opdrachten waar de accountant het management van de opdrachtgever ondersteunt bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie: samenstellingsopdrachten.

Nieuwsbericht goedkeuring NV COS

Reikwijdte 4410

Naar aanleiding van de consultatie van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) zijn vragen gesteld over de reikwijdte van Standaard 4410. De vraag was of Standaard 4410 ook verplicht was voor werkzaamheden zoals het opstellen van een pensioenoverzicht in het kader van RJ271. Gezien de doelstelling van Standaard 4410 was dit niet het geval. Om dit te verduidelijken is een wijzigingsvoorstel voor de tekst van Standaard 4410 opgesteld en geconsulteerd.

Verder is de bijlage met een stroomschema vervallen. Deze zal worden overgebracht naar NBA-handreiking 1136.

Naar aanleiding van de consultatie zijn enkele voorbeelden opgenomen van werkzaamheden die primair betrekking hebben op een deskundigheidsgebied anders dan administratieve verwerking en financiële verslaggeving.

Ingangsdatum

De aangepaste Standaard gaat gelden over boekjaren die afsluiten op of na 15 december 2016. Dit sluit aan op de ingangsdatum van andere gewijzigde Standaarden in de NV COS.

Consultatiegeschiedenis

In het kader van de consultatie op de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS ) zijn vragen gesteld over de werkingssfeer van Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten als deskundigen een adviesrapport uitbrengen.

Deze vragen zijn voor de NBA aanleiding geweest om een voorstel te doen voor een verduidelijking van de werkingssfeer van Standaard 4410. Deze verduidelijking is ter consultatie voorgelegd aan de leden op 28 oktober 2016, De consultatie liep tot 1 december 2016.

Download consultatiedocument en reacties