Recent afgesloten consultaties

Op deze pagina vindt u consultaties die recent zijn afgesloten, maar nog niet zijn omgezet in regelgeving.

Evaluatie VGBA en ViO

Wijzigingen in de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) naar aanleiding van aanpassing van de Code of Ethics (CoE) - IESBA.

Evaluatie VGBA en ViO

oranje-lijn.png

NBA-handreiking 1139 De met governance belaste personen bij gemeenten

Met de op 13 november 2019 gepubliceerde NBA-handreiking geeft de NBA uitleg aan de toepassing van Standaard 260, Communicatie met de met governance belaste personen en andere Standaarden bij de controle van gemeenten. 

NBA-handreiking 1139

oranje-lijn.png

Vertaling herziene Standaard 540 De controle van schattingen en toelichtingen daarop

April 2019 - De herziene Standaard zal gaan gelden voor boekjaren beginnend op of na 15 december 2019 (dit is in feite boekjaar 2020). Eerdere toepassing is toegestaan.

Pagina Standaard 540

oranje-lijn.png

Consultatie NBA-handreikingen 1142 t/m 1145 

17 september 2018 – Consultatie vier NBA-handreikingen over specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen, verzekeraars, pensioenfondsen en banken.

Aanmelden voor consultatie kon tot 5 oktober, indienen reactie kon tot 26 oktober 2018

Gewijzigde Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

16 november 2018 - Het bestuur van de NBA heeft ingestemd met enkele wijzigingen van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Deze wijzigingen treden in werking 'op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant' d.d. 15 november 2018. De wijzigingen gelden meteen. Er is geen overgangsrecht. Dit is niet nodig. De wijzigingen helpen accountants juist bij het toepassen van de NVKS.

Toelichting op de NVKS

Op 16 november 2018 zijn de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) gewijzigd. Op 15 november publiceerde de NBA een bericht daarover. Daarin stond ook dat de wijzigingen zouden worden verwerkt in de Toelichting bij de NVKS. Dat is gebeurd. De NBA publiceert nu de gewijzigde Toelichting.

Consultatie Nadere voorschriften permanente educatie 2019

5 september 2018 – Met ingang van 1 januari 2019 wordt een nieuw PE-model ingevoerd. Dit model is gebaseerd op een te behalen leerresultaat in plaats van een inspanning. Het nieuwe PE-model is daarmee een outputgericht systeem.

Consultatieperiode liep tot 4 oktober 2018

Consultatiereacties nadere voorschriften permanente educatie

oranje-lijn.png

Consultatie twee technische wijzigingen NV COS

De wijzigingen hebben betrekking op de vertaling van het begrip ‘network firm’ en op de informatie die weggelaten moet worden bij een oordeelonthouding bij een oob.

Consultatietermijn liep tot 10 september 2018. Het bureau is momenteel bezig met het analyseren van de ingekomen consultatiereacties (op volgorde van binnenkomst):

Consultatie NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle: uitdagingen en vooral kansen

18 juni 2019 - Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren ('doing things differently') tot herontwerp van de controle ('doing different things'). Gezien de vragen vanuit de praktijk hoe dit past in de controlestandaarden, heeft de NBA-handreiking 1141 ontwikkeld. De handreiking is opgezet als een ‘levend document’ en wordt regelmatig geactualiseerd aan de hand van recente ontwikkelingen en inzichten. Bij deze verdere ontwikkeling zullen de respondenten van de eerdere consultatieronde(s) betrokken worden.

Consultatietermijn liep tot 18 september 2018. Ingekomen consultatiereacties (op volgorde van binnenkomst):

oranje-lijn.png

Consultatie NBA-handreiking 1139

11 april 2018 - De communicatie met de met governance belaste personen is belangrijk bij het uitvoeren van een kwalitatief goede controle. Door de goede communicatie verkrijgt de accountant informatie die hem helpt bij het plannen en uitvoeren van de controle. Maar hij vertrekt ook informatie die de met governance belast personen helpt hun toezicht uit te voeren.

Consultatieperiode loopt tot: 29 mei 2018

Consultatie NV NOCLAR

Consultatieperiode liep tot: 23 maart 2018
Onderstaand de consultatiestukken, voor meer informatie over NOCLAR zie;  https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/noclar/

Consultatie wijzigingen in Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten en NBA-handreiking 1136 inzake Standaard 4410

Consultatie NBA-handreiking 1140

De NVKS in vraag en antwoord

Definitieve versie NBA-handreiking 1140 - De NVKS in vraag en antwoord. Deze NBA-handreiking werkt 24 vragen uit die leven over de NVKS. Hierin vinden kleine accountantseenheden uitleg voor de toepassing in de praktijk. Maar veel uitleg is ook van toepassing voor grotere accountantseenheden. Op 9 februari 2018 publiceerde de NBA een consultatieversie. 

Consultatie NBA-handreiking 1140