Slotbepalingen NV COS

Overgangsrecht

De NV COS zoals deze golden op 31 december 2020 mogen worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2020; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2023.

Met uitzondering van Standaard 700 mogen de NV COS zoals deze golden op 31 december 2021 worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2021; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2024.

Standaard 700 zoals opgenomen in de NV COS zoals deze golden op 31 december 2021 mag worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die eindigt voor 15 december 2021; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2023.

Op een controle van een organisatie niet zijnde een organisatie van openbaar belang die betrekking heeft op een rapporteringsperiode die eindigt voor 15 december 2022 is de toepassing van paragraaf 29B van Standaard 700 niet verplicht.

Op een controle die betrekking heeft op een rapporteringsperiode die eindigt voor 15 december 2022 is de toepassing van paragraaf 29A van Standaard 700 niet verplicht.

De NV COS zoals deze golden op 31 december 2022 mogen worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2022; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2025.

Intrekking

De NV COS, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2022, 1836, worden ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze NV COS treden in werking op 1 januari 2023. Indien de Staatscourant waarin deze NV COS bekend worden gemaakt, verschijnt na 1 januari 2023, treden deze NV COS inwerking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze nadere voorschriften worden aangehaald als: Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden, bij afkorting NV COS.

Ondertekening van de regeling

De voorzitter