Opschrift

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast: (Zie Algemeen )

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder (Zie T1):

 • accountantskantoor: accountantskantoor als bedoeld in artikel 1, van de Verordening op de ledengroepen.

Hoofdstuk 2 Toepassingsbereik

Artikel 2
 1. Deze verordening is van toepassing op:

  1. klachten die betrekking hebben op een accountant die niet werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie of accountantskantoor waar een klachtenregeling van toepassing is;

  2. klachten die ingevolge artikel 38a, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants door de accountantskamer zijn doorgezonden aan de Klachtencommissie; of

  3. klachten die de klager aan de Klachtencommissie wenst voor te leggen.

 2. Deze verordening is niet van toepassing op de klacht, bedoeld in het eerste lid onder b die de klager wenst voor te leggen aan de klachtinstantie van de accountantsorganisatie of het accountantskantoor waarbij de accountant werkzaam is of waaraan hij is verbonden. (Zie T2 )

Hoofdstuk 3 Klachtencommissie

Artikel 3

Er is een instantie voor de behandeling van klachten tegen accountants: de Klachtencommissie. (Zie T3 )

Artikel 4
 1. De Klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

  1. een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;

  2. vier accountants met een RA-titel;

  3. vier accountants met een AA-titel.

 2. De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een of meer secretarissen.

 3. De leden en de secretaris worden benoemd door het bestuur van de NBA.

 4. De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar. Herbenoeming is eenmalig mogelijk.

 5. Door de voorzitter wordt, in overleg met de secretaris, beslist welke leden met de behandeling van een klacht over een accountant worden belast met dien verstande dat daaraan in ieder geval deelnemen een voorzitter en twee accountants.

 6. Wanneer een lid van de Klachtencommissie betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft of in relatie staat tot de klager of de betrokken accountant, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel.

 7. Op verzoek van de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft of de klager, kunnen leden die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de Klachtencommissie schade zou kunnen lijden. (Zie T4 )

Artikel 5
 1. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt:

  1. op verzoek van het lid;

  2. bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd;

  3. bij het verstrijken van de zittingsduur;

  4. bij doorhaling in het accountantsregister als bedoeld in artikel 43 van de Wet op het accountantsberoep;

  5. bij overlijden.

 2. Het lid van de Klachtencommissie, dat ingevolge sub b of c van het eerste lid aftreedt, kan op verzoek van de voorzitter zijn functie behouden met betrekking tot die zaken aan welker behandeling hij heeft deelgenomen, doch die op het tijdstip van zijn aftreden nog niet zijn afgedaan.

 3. Aftreden geschiedt volgens een door het bestuur van de NBA vast te stellen rooster. Het rooster wordt zodanig ingericht dat jaarlijks niet meer dan twee accountants met RA-titel en twee accountants met AA-titel gelijktijdig aftreden. (Zie T5 )

Hoofdstuk 4 Klachtbehandeling

Artikel 6

 1. Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een accountant zich ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

 2. De accountant, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a, stuurt een door hem ontvangen klacht onverwijld door aan de Klachtencommissie.

 3. Een klacht kan niet over de hoogte van een declaratie gaan. (Zie T6 )

Artikel 7
 1. De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

  1. de naam en het adres van de klager;

  2. de naam en het adres van de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;

  3. de dagtekening;

  4. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht alsmede de redenen omtrent de klachtwaardigheid daarvan.

 2. Indien de klacht, het verweer of aanvullende gegevens of bescheiden in een vreemde taal zijn gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, draagt de indiener zorg voor een vertaling.

 3. De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

 4. De secretaris van de Klachtencommissie is op verzoek behulpzaam bij het adresseren van de klacht. (Zie T7 )

Artikel 8
 1. De Klachtencommissie is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:

  1. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de klachtencommissie of een klachtinstantie van een accountantsorganisatie of accountantskantoor is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

  2. indien tussen het moment van constateren of redelijkerwijs kunnen constateren van het handelen of nalaten en het moment van indiening een periode van drie jaar is verstreken;

  3. indien tussen het moment van handelen of nalaten en het moment van indiening een periode van zes jaar is verstreken;

  4. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de accountantskamer is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

  5. zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 2. De Klachtencommissie neemt een klacht niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig bij verordening gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten.

 3. De voorzitter van de Klachtencommissie beslist op voordracht van de secretaris omtrent het niet in behandeling nemen van een klacht.

 4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de Klachtencommissie klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis. (Zie T8 )

Artikel 9

De Klachtencommissie draagt zorg voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht. (Zie T9 )

Artikel 10
 1. De klager en de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

 2. De Klachtencommissie kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

 3. De Klachtencommissie kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.

 4. Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten. (Zie T10 )

Artikel 11
 1. De Klachtencommissie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk.

 2. Aan de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

 3. De accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt de gelegenheid geboden om binnen vier weken een schriftelijke reactie in te dienen. (Zie T11 )

Artikel 12
 1. De Klachtencommissie stelt de klager en de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

 2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.

 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt. (Zie T12 )

Artikel 13

De klacht vervalt zodra klager aan de Klachtencommissie te kennen geeft dat:

 1. de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid aan zijn klacht tegemoet is gekomen;

 2. hij zijn klacht intrekt. (Zie T13 )

Artikel 14
 1. De Klachtencommissie handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk binnen 26 weken.

 2. De termijn kan worden opgeschort met ingang van de dag waarop door de Klachtencommissie is verzocht:

  1. een verzuim als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van deze verordening te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken;

  2. aanvullende gegevens of bescheiden te verstrekken, tot de dag waarop zij zijn verstrekt of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 3. De afhandeling wordt geschorst indien partijen de intentie kenbaar hebben gemaakt om gezamenlijk tot overeenstemming te komen.

 4. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

 5. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. (Zie T14 )

Artikel 15
 1. De Klachtencommissie stelt de klager en de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht alsmede van een eventuele aanbeveling.

 2. De beslissing van de Klachtencommissie strekt tot:

  1. gegrondverklaring van de klacht; of

  2. ongegrondverklaring van de klacht.

 3. Indien de klacht betrekking heeft op een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants wordt in de beslissing gemeld dat alsnog een klacht kan worden ingediend bij de accountantskamer.

 4. De Klachtencommissie kan haar beslissing toezenden aan het bestuur van de NBA, de accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. (Zie T15 )

Artikel 16
 1. De secretaris van de Klachtencommissie draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.

 2. De Klachtencommissie publiceert jaarlijks het aantal, de aard en de afhandelingsduur van klachten alsmede het aantal naar andere instanties doorgestuurde klachten. (Zie T16 )

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 17
 1. Bij de inwerkingtreding van deze verordening, wordt de Klachtencommissie gevormd door de leden van de Klachtencommissie zoals deze per 30 juni 2013 was samengesteld.

 2. Besluiten genomen op grond van de Verordening op de klachtbehandeling (Stcrt. 2008, 253) en de Verordening op de klachtbehandeling (Stcrt. 2008, 167) die gelden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, worden geacht te zijn genomen op grond van deze verordening, onder dezelfde voorschriften, beperkingen en voorwaarden. (Zie T17 )

Artikel 18

[wijzigt artikel 1 met ingang van 1 januari 2014]

Artikel 19

De Verordening op de klachtbehandeling (Stcrt. 2008, 253) wordt ingetrokken. (Zie T19 tot en met T21)

Artikel 20

De Verordening op de klachtbehandeling (Stcrt. 2008, 167) wordt ingetrokken. (Zie T19 tot en met T21)

Artikel 21
 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2014, met uitzondering van artikel 18, dat in werking treedt op het tijdstip waarop de Verordening gedrags- en beroepscode accountants in werking treedt.

 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de klachtbehandeling. (Zie T19 tot en met T21)

 

Regelgeving-technische informatie

Betreft

Artikel

Besluit

Goedkeuring

Bekendmaking

inwerkingtreding

Nieuwe regeling

24-6-2013

20-12-2013

(FM/2013/2268M)

Stcrt. 2014, 949

1-1-2014

Wijziging

14 en 21

16-12-2013

20-12-2013

(FM/2013/2268M)

Stcrt. 2014, 174

1-1-2014

Wijziging

6 en 8

22-6-2015

15-9-2015 (2015-0000009425)

Stcrt. 2015, 31707

1-7-2015