Ter introductie

Voor u ligt de HRA editie 2023 met de relevante wet- en regelgeving voor accountants. Deze uitgave bevat wetgeving, verordeningen en nadere voorschriften waaronder de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. Zo heeft u alle regelgeving bij elkaar.

 

In de editie 2023 zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van editie 2022:

 • Wet toezicht accountants, in werking getreden op 7 juli 2022;Kleine aanpassingen als gevolg van de Wijzigingswet financiële markten 2022 en in verband met de Wet open overheid.

 • Wijziging van de Toelichting bij de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA);Op basis van input van de leden is de toelichting verduidelijkt qua inhoud en taalgebruik en aangevuld naar aanleiding van vragen vanuit de NBA-helpdesk.

 • Aanpassing van enkele definities en verwijzingen in de Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR) en de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) in verband met de publicatie van de Veeg-nadere voorschriften 2022;

 • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), in werking getreden op 1 januari 2023;

  • Herziening Standaard 3810N: ‘Assurance-opdrachten inzake duurzaamheidsverslaggeving’De aangepaste standaard geeft invulling aan de vereisten van Standaard 3000A, en geeft inzicht in de werkzaamheden die een accountant uitvoert bij assurance-opdrachten bij duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag, of in een apart duurzaamheidsverslag.

  • Nieuwe Standaard 3950N: ‘Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument’;Deze Standaard is ontwikkeld om digitale verantwoordingsdocumenten, zoals bijvoorbeeld opgesteld in European Single Electronic Format (ESEF)-formaat, van zekerheid te kunnen voorzien of deze opgesteld zijn overeenkomstig de geldende (technische) criteria.

  • Enkele tekstuele aanpassingen in diverse Standaarden naar aanleiding van de door de IAASB herziene IESBA Code.

  • Aanpassing van enkele definities en verwijzingen in verband met de publicatie van de Veeg-nadere voorschriften 2022.

 

Meer informatie over de aanpassingen in de HRA Editie 2023 is te vinden op www.nba.nl/hra/ .

 

Per 1 januari 2024 gaat de herziene Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden in. De herziene Standaard 4400 mag al eerder worden toegepast. U kunt deze standaard vinden op de NBA-website onder ‘ vastgestelde toekomstige regelgeving’ .

 

Om het makkelijker te maken om kennis te nemen van de in de HRA gebruikte definities, heeft de NBA deze in een apart overzicht opgenomen. Dit overzicht is te vinden op: www.NBA.nl/hra-begrippenlijst .

 

In de verordeningen en nadere voorschriften zijn verwijzingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld ‘Zie T1’. Dit betreft verwijzingen naar de Toelichting bij de specifieke verordening of bij het nadere voorschrift. Deze verwijzingen zijn opgenomen in het kader van de toegankelijkheid voor de lezer van de HRA, maar maken geen deel uit van de vastgestelde verordeningen en nadere voorschriften.

 

De HRA is niet langer als App beschikbaar, omdat hiervan ook een webversie bestaat en het aantal gebruikers van de App gering is.

 

Amsterdam, februari 2023