Slotbepalingen NV COS

Overgangsrecht

De NV COS zoals deze golden op 31 december 2019 mogen worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2019; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2022.

De NV COS zoals deze golden op 31 december 2020 mogen worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2020; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2023.

Met uitzondering van Standaard 700 mogen de NV COS zoals deze golden op de dag voor inwerkingtreding van deze nadere voorschriften worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2021; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2024.

Standaard 700 zoals opgenomen in de NV COS zoals deze golden op de dag voor inwerkingtreding van deze nadere voorschriften mogen worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die eindigt voor 15 december 2021; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2023.

Op een controle van een organisatie niet zijnde een organisatie van openbaar belang die betrekking heeft op een rapporteringsperiode die eindigt voor 15 december 2022 is de toepassing van paragraaf 29B van Standaard 700 niet verplicht.

Op een controle die betrekking heeft op een rapporteringsperiode die eindigt voor 15 december 2022 is de toepassing van paragraaf 29A van Standaard 700 niet verplicht.

Intrekking

De NV COS, zoals deze gelden op de dag voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften, worden ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze nadere voorschriften treden in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze nadere voorschriften worden aangehaald als: Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden, bij afkorting NV COS.

Ondertekening van de regeling

De voorzitter