Opschrift

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 16, eerste lid, 17, derde lid en 19, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast: ( Zie Algemene toelichting )

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • aan assurance verwante opdrachten: omvatten opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en samenstellingsopdrachten;

 • accountant: accountant als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • accountant in business: accountant die werkzaamheden verricht, maar niet als openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant;

 • accountantsafdeling: organisatorische eenheid binnen een organisatie waar een accountant een assurance of aan assurance verwante opdracht uitvoert in opdracht van deze organisatie;

 • accountantskantoor: organisatie waar een accountant een assurance of aan assurance verwante opdracht uitvoert in opdracht van een externe opdrachtgever;

 • accountantsorganisatie: accountantsorganisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

 • accountantspraktijk: accountantskantoor of accountantsorganisatie;

 • afgevaardigde: afgevaardigde als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de wet;

 • assurance-opdracht: assurance-opdracht, bedoeld in artikel 1 van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten;

 • begroting: begroting als bedoeld in artikel 28 van de wet;

 • contributiegroep: contributiegroep als bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening;

 • intern accountant: accountant, niet zijnde een overheidsaccountant, die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsafdeling;

 • ledengroep: een ledengroep als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet;

 • ledengroepbestuur: bestuur van een ledengroep als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet;

 • ledengroepvergadering: vergadering van leden van een ledengroep;

 • ledenvergadering: ledenvergadering als bedoeld in artikel 4 van de wet;

 • ontwerpbegroting: ontwerpbegroting als bedoeld in artikel 28 van de wet;

 • openbaar accountant: accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantspraktijk;

 • overheid: entiteit waarvan de accountantsafdeling waarbij de overheidsaccountant werkzaam is of waaraan de overheidsaccountant is verbonden deel uitmaakt en die behoort tot een van de volgende categorieën: Rijk, gemeente, provincie, waterschap, gemeenschappelijke regeling, universiteit, academisch ziekenhuis, zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder de werking van de Kaderwet ZBO’s en nader door het bestuur van de NBA aangewezen entiteiten;

 • overheidsaccountant: a. accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsafdeling behorende tot de overheid of daarmee gelijk te stellen dienst; b. accountant die werkzaam is bij de belastingdienst en belast is met de controle van door belastingplichtigen ingeleverde aangiften en de accountant die aan deze controle direct leiding geeft;

 • wet: Wet op het accountantsberoep.

Artikel 2
 1. Er is een ledengroep van openbaar accountants waarin de accountants zijn verenigd welke zijn ingedeeld in de contributiegroep voor openbaar accountants.

 2. Er is een ledengroep van intern en overheidsaccountants waarin de accountants zijn verenigd welke zijn ingedeeld in de contributiegroep voor intern en overheidsaccountants.

 3. Er is een ledengroep van accountants in business waarin de accountants zijn verenigd welke zijn ingedeeld in de contributiegroep voor accountants in business. (Zie T2 )

Artikel 3
 1. Bij de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens bij iedere tussentijdse wijziging van de aard van de werkzaamheden van een accountant of de functie die een wijziging van de indeling in een ledengroep met zich brengt, wordt door het bestuur vastgesteld tot welke ledengroep een accountant behoort.

 2. Ten aanzien van een accountant die in de loop van een kalenderjaar in het accountantsregister wordt ingeschreven, geschiedt de indeling in een ledengroep voor de eerste maal per de datum van de inschrijving in het accountantsregister.

 3. Indien de aard van de werkzaamheden van een accountant tot een indeling in meerdere ledengroepen aanleiding kan geven, geschiedt de indeling in de ledengroep welke correspondeert met de contributiegroep waarvoor de hoogste contributie geldt.

 4. Een wijziging van een indeling in een ledengroep geschiedt op basis van een schriftelijke opgave door de accountant dan wel elektronisch doorgevoerde mutatie in de ledenadministratie, betreffende de aard van de werkzaamheden of de functie van de accountant.

 5. Een wijziging van de indeling in een ledengroep geschiedt per de eerste dag van de maand waarin de wijziging die aanleiding geeft tot indeling in een andere ledengroep zich heeft voorgedaan, mits deze is doorgegeven binnen drie weken nadat deze heeft plaatsgevonden. Wijzigingen die niet binnen drie weken zijn doorgegeven, geschieden per de eerste dag van de maand volgend op het doorgeven van de wijziging. (zie T3 )

Hoofdstuk 2 De werkwijze van een ledengroep

Artikel 4
 1. Een ledengroepbestuur roept een ledengroepvergadering zo dikwijls bijeen als het zulks nodig acht doch minstens een keer per jaar of op verzoek van ten minste 1% van de leden van de ledengroep, of, indien dit lager is, ten minste vijftig leden van een ledengroep.

 2. De bijeenkomst van een ledengroepvergadering is openbaar.

 3. Een ledengroepbestuur kan besluiten een bijeenkomst van een ledengroepvergadering geheel of gedeeltelijk via elektronische communicatiemiddelen te laten plaatsvinden. (Zie T4)

Artikel 5
 1. De oproeping tot een bijeenkomst van een ledengroepvergadering geschiedt ten minste veertien dagen tevoren door toezending aan de leden van een ledengroep van een agenda, onder vermelding van plaats, dag en aanvangsuur van de vergadering.

 2. De agenda en bijbehorende stukken worden zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.

 3. In spoedeisende gevallen ter beoordeling van een ledengroepbestuur kan de in het eerste lid genoemde termijn worden bekort, met dien verstande dat de termijn van oproeping ten minste vijf werkdagen is. (Zie T5 )

Artikel 6
 1. Een ledengroepvergadering neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden hierbij geacht niet te zijn uitgebracht.

 2. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

 3. Stemmingen over personen zijn geheim. (Zie T6 tot en met T8)

Artikel 7

(Vervallen)

Artikel 8
 1. Ieder lid van een ledengroep kan één stem uitbrengen.

 2. Een lid van een ledengroep kan aan een ander lid van een ledengroep volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem in een bijeenkomst van een ledengroepvergadering. Een lid van een ledengroep kan voor ten hoogste drie andere leden van een ledengroep een stem uitbrengen. Leden van een ledengroepbestuur kunnen niet als gevolmachtigde optreden. (Zie T6 tot en met T8 )

Hoofdstuk 3 De werkwijze van een ledengroepbestuur

Artikel 9
 1. Een ledengroepbestuur bestuurt de ledengroep.

 2. Een ledengroepbestuur kan werk- en overleggroepen instellen.

 3. Het bestuur raadpleegt een ledengroepbestuur over de kandidaten die aan het bestuur worden voorgedragen door een commissie die is belast met de voorselectie van kandidaten die door het bestuur aan de ledenvergadering worden aanbevolen. Het bestuur betrekt de reactie van een ledengroepbestuur bij de besluitvorming over de aanbeveling van een kandidaat aan de ledenvergadering. (Zie T9 )

Artikel 10
 1. Het aantal leden van het ledengroepbestuur wordt door de ledengroepvergadering bepaald, doch bedraagt ten hoogste zeven.

 2. Een ledengroepbestuur bevordert dat het ledengroepbestuur een evenwichtige afspiegeling van de ledengroep vormt. (Zie T10)

Artikel 11
 1. Het lidmaatschap van een ledengroepbestuur is onverenigbaar met: (Zie T11 )

  1. het lidmaatschap van het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

  2. het lidmaatschap van de accountantskamer;

  3. het lidmaatschap van de Klachtencommissie;

  4. het lidmaatschap van de Raad voor Geschillen;

  5. het lidmaatschap van de Raad voor Toezicht;

  6. het lidmaatschap van het Adviescollege voor Beroepsreglementering; en

  7. een dienstverband met de NBA.

 2. Een lid van het ledengroepbestuur laat niet toe dat de uitoefening van zijn functie als lid van het ledengroepbestuur wordt aangetast door een vooroordeel, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door een derde of dat de schijn daarvan wordt gewekt.

Artikel 12
 1. Het ledengroepbestuur neemt beslissingen en besluiten bij meerderheid van stemmen.

 2. De leden van het ledengroepbestuur stemmen zonder last.

 3. Een stemming in een vergadering van het ledengroepbestuur is ongeldig, indien niet ten minste de helft van het aantal zittinghebbende leden eraan heeft deelgenomen.

 4. Ook buiten de vergadering kunnen besluiten worden genomen, mits alle bestuursleden zijn geraadpleegd en zich niet tegen het voorgestelde besluit hebben verklaard. Op deze wijze genomen besluiten worden in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering opgenomen. (Zie T12 )

Artikel 13
 1. Kandidaten voor de te vervullen vacatures in het ledengroepbestuur kunnen worden aanbevolen, zowel door het ledengroepbestuur als door ten minste 1% van de leden van de ledengroep, of, indien dit lager is, ten minste vijftig leden van een ledengroep.

 2. Het ledengroepbestuur deelt de namen van de door hem aanbevolen kandidaten aan de ledengroep mede ten minste zes weken voor de datum van de bijeenkomst van de ledengroepvergadering.

 3. De namen van de door leden van een ledengroep aanbevolen kandidaten worden uiterlijk drie weken voor de datum van de bijeenkomst van de ledengroepvergadering bij het ledengroepbestuur ingediend. (Zie T13 )

Artikel 14
 1. Het ledengroepbestuur vermeldt bij de agenda voor de bijeenkomst van de ledengroepvergadering de namen van de door hem of door leden aanbevolen kandidaten.

 2. Op niet aanbevolen personen kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht. (Zie T14 )

Artikel 15
 1. Het ledengroepbestuur wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door een secretaris.

 2. De secretaris van het ledengroepbestuur is onder andere belast met het voorbereiden van de vergaderingen van het ledengroepbestuur en het opstellen van de agenda van het ledengroepbestuur.

 3. De secretaris woont in die hoedanigheid de vergadering van het ledengroepbestuur bij en heeft daarin een adviserende stem. (Zie T15 )

Hoofdstuk 4 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het ledengroepbestuur

Artikel 16
 1. Een ledengroepbestuur heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 2. De voorzitter van een ledengroepbestuur, dan wel bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, bekleedt tijdens de vergaderingen van het ledengroepbestuur en de bijeenkomst van de ledengroepvergadering het voorzitterschap. (Zie T16 )

Artikel 17
 1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van een ledengroepbestuur, worden jaarlijks door het ledengroepbestuur uit het midden van het ledengroepbestuur benoemd.

 2. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het ledengroepbestuur zijn terstond herbenoembaar.

 3. Het ledengroepbestuur van de ledengroep van openbaar accountants benoemt, in het geval de voorzitter van het bestuur een Registeraccountant is, een Accountant-Administratieconsulent tot voorzitter van het ledengroepbestuur en vice versa. (Zie T17)

Hoofdstuk 5 De afgevaardigde uit ledengroepbestuur

Artikel 18
 1. Een ledengroepbestuur benoemt uit zijn midden een afgevaardigde.

 2. De afgevaardigde is lid van de ledengroep.

 3. In het geval bij het bestuur, gelet op de antecedenten van de door het ledengroepbestuur benoemde afgevaardigde, gegronde vrees bestaat dat de afgevaardigde zal handelen of nalaten in strijd met wettelijke voorschriften, de accountant betreffende, of dat zijn benoeming op andere wijze de eer van de stand van accountants zal schaden, spreekt het bestuur zich uit tegen de benoeming van de afgevaardigde.

 4. In het geval het bestuur zich uitspreekt tegen de benoeming van een afgevaardigde, wordt de benoeming geacht niet te hebben plaatsgevonden. (Zie T18 )

Hoofdstuk 6 De financiën van de ledengroep

Artikel 19
 1. Een ledengroepbestuur dient uiterlijk op 2 januari van een jaar bij het bestuur een plan van voorgenomen activiteiten in, tezamen met een raming van de daarmee gemoeide uitgaven, met betrekking tot jaar volgend op het jaar waarin voorgenoemde dag valt.

 2. Een ledengroepbestuur dient uiterlijk op 2 januari van een jaar bij het bestuur een herzien plan van voorgenomen activiteiten in, tezamen met een herziene raming van de daarmee gemoeide uitgaven, met betrekking tot het jaar waarin voorgenoemde dag valt.

 3. Op basis van een plan van voorgenomen activiteiten en een raming van de uitgaven als bedoeld in het eerste lid, kent het bestuur aan het ledengroepbestuur een budget toe ten bate van de voorgenomen activiteiten, welk budget als onderdeel van een ontwerpbegroting ter vaststelling aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.

 4. Op basis van een herzien plan van voorgenomen activiteiten en een herziene raming als bedoeld in het tweede lid, kan het bestuur aan het ledengroepbestuur een herzien budget toekennen ten bate van de voorgenomen activiteiten, welk herzien budget als onderdeel van een herziene versie van de ontwerpbegroting ter vaststelling aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.

 5. Een budget of een herzien budget van een ledengroep als onderdeel van een door de ledenvergadering vastgestelde begroting, geldt als een vastgesteld budget respectievelijk een herzien budget voor een ledengroep in het geval de begroting ongewijzigd wordt vastgesteld ten opzichte van de ontwerpbegroting.

 6. Wijzigingen door de ledenvergadering aangebracht in het budget van een ledengroep als onderdeel van een vastgestelde begroting, gelden als een gewijzigd vastgesteld budget van een ledengroep.

 7. Indien de ledenvergadering een begroting voor een jaar vaststelt welke niet verbijzonderd afwijkt van de ontwerpbegroting voor het overeenkomstige jaar, is het bestuur bevoegd het budget of het herziene budget van een ledengroep dienovereenkomstig te herzien.

 8. Het eerste lid wordt voor het eerst toegepast met betrekking tot de begroting voor het jaar 2015.

 9. Het tweede lid wordt voor het eerst toegepast met betrekking tot de herziene begroting voor het jaar 2014. (Zie T19 )

Hoofdstuk 7 Overgangsrecht

Artikel 20

(Vervallen)

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 21
 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 2013.

 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de ledengroepen. (Zie T21)

 

Regelgeving-technische informatie

Betreft

Artikel

Besluit

Goedkeuring

Bekendmaking

Inwerkingtreding

Nieuwe regeling

24-6-2013

19-08-2013 (FM /2013/1294M)

Stcrt. 2013, 23900

1-7-2013

Wijziging

1 en 7

16-12-2013

20-12-2013( FM /2013/2268 M)

Stcrt. 2014, 171

1-1-2014

Wijziging

1, 9 en 18

17-05-2016

13 juni 2016 (2016-0000076786)

Stcrt. 2016, 31299

18-06-2016

Wijziging

1

19-06-2017

11 juli 2017 (2017-0000131958)

Strct. 2017,40915

1-1-2018