Ter introductie

Voor u ligt HRA editie 2022 met de relevante wet- en regelgeving voor accountants. Deze uitgave bevat wetgeving, een EU-verordening en EU-richtlijn, verordeningen en nadere voorschriften waaronder de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. Zo heeft u alle regelgeving bij elkaar.

 

In editie 2022 zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van editie 2021:

 • Wet op het accountantsberoep, in werking getreden op 1 juli 2021;Kleine aanpassing als gevolg van Verzamelwet OCW 2021.

 • Wet toezicht accountants, in werking getreden op 1 juli 2021;

  Kleine aanpassing als gevolg van wijziging Algemene wet bestuursrecht.

 • Wijziging Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), in werking getreden 1 januari 2022;Wijzigingen hangen samen met aanpassingen van de International Code of Ethics (IESBA), naast enkele tekstuele aanpassingen. Ook de toelichtingen bij beide Verordeningen zijn aangepast.

 • Wijziging Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen, in werking getreden op 1 januari 2022Wijzigingen hangen samen met overheveling toezicht wettelijke controles naar AFM.

 • Wijziging NV PE 2019, in werking getreden op 31 maart 2021Aanpassingen in verband met verduidelijking voorwaarden plan van aanpak en uitbreiding vrijstellingsbevoegdheid bestuur.

 • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), in werking getreden op 17 februari 2022 De gewijzigde Standaard 3910N heeft als ingangsdatum 18 oktober 2021. ;

  • Nieuwe Standaard 000N en vervallen Begrippenlijst;De definities in Standaard 000N zijn van toepassing op de Standaarden 100 - 5699 van de NV COS. Standaard 000N bevat een aanvulling op de paragrafen ‘Definities’ in de Standaarden.

  • Wijziging Standaard 315; Risico's op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten;

  • Wijziging Standaard 700; Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten;

  • Wijziging Standaard 3900N; Accountantsopdracht bij de NOW-regelingen – Assurance;

  • Wijziging Standaard 4415N; Accountantsopdracht bij de NOW-regeling - Aan assurance verwant.

 

Om het makkelijker te maken voor accountants en andere belanghebbenden om kennis te nemen van de in de HRA gebruikte definities, heeft de NBA deze in een apart overzicht op de website geplaatst. Dit overzicht is te vinden op: www.NBA.nl/hra-begrippenlijst . Met de publicatie van het overzicht op de website is de begrippenlijst in de HRA zelf, komen te vervallen.

 

In de verordeningen en nadere voorschriften zijn verwijzingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld ‘Zie T1’. Dit betreft verwijzingen naar de Toelichting bij de specifieke verordening of bij het nadere voorschrift. Deze verwijzingen zijn opgenomen in het kader van de toegankelijkheid voor de lezer van de HRA, maar maken geen deel uit van de vastgestelde verordeningen en nadere voorschriften.

 

De HRA is ook als App beschikbaar. De aankoop van dit boek geeft ook een jaar lang recht op het gratis gebruik van de HRA App. U kunt de HRA App 2022 ophalen in de App Store of de Google Play Store met behulp van de unieke registratiecode voor in dit boek. Daar treft u ook een nadere instructie aan.

 

Amsterdam, april 2022