Slotbepalingen NV COS

Overgangsrecht

De NV COS zoals deze golden op 31 december 2019 mogen worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2019; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2022.

De NV COS zoals deze gelden op de dag voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften mogen worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2020; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 januari 2023.

Intrekking

De NV COS, zoals deze gelden op de dag voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften, worden ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze nadere voorschriften treden in werking op:

  1. 1 januari 2021 indien deze nadere voorschriften voor 1 januari 2021 gepubliceerd worden in de Staatscourant;

  2. de eerste dag na publicatie in de Staatscourant, indien deze publicatie plaatsvindt op of na 1 januari 2021.

Citeertitel

Deze nadere voorschriften worden aangehaald als: Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden, bij afkorting NV COS.

Ondertekening van de regeling

De voorzitter