Slotbepalingen NV COS

Overgangsrecht
 1. Standaarden 210, 220, 240, 250, 260, 450, 500, 2400, 3000A, 3000D, 3402, 3410 en 4410 zoals deze gelden op de dag voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften mogen worden toegepast op opdrachten:

  1. met betrekking tot een rapporteringsperiode die aanvangt voor 15 december 2018; en

  2. waarvan de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 december 2019.

 2. Standaard 3850N en Standaard 4400N zoals deze gelden op de dag voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften mogen worden toegepast op een opdracht waarvan:

  1. de opdrachtuitvoering is aangevangen voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften; en

  2. de accountantsverklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 december 2019.

Intrekking

De NV COS zoals deze gelden op de dag voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften worden ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze nadere voorschriften treden in werking op:

 1. 1 januari 2019 indien deze nadere voorschriften voor 1 januari 2019 gepubliceerd worden in de Staatscourant;

 2. de eerste dag na publicatie in de Staatscourant, indien deze publicatie plaatsvindt op of na 1 januari 2019.

Citeertitel

Deze nadere voorschriften worden aangehaald als: Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden, bij afkorting NV COS.

Ondertekening van de regeling

De voorzitter