Stuurgroep Woningcorporaties

De NBA-stuurgroep Woningcorporaties (Sg Woco’s) is een platform van accountants die werkzaam zijn voor of in de sector van woningcorporaties. Dit vanuit een behoefte aan overleg en afstemming tussen sectoraccountants en met andere betrokkenen.

Actueel

Webinar: Relatie tussen commissarissen en accountants van woningcorporaties

Op vrijdag 2 oktober 2020 van 10.00 tot 12.00 uur is het webinar over de relatie tussen commissarissen en accountants van de Woningcorporaties.

Hier wordt de VTW-handreiking 'Spel met meerwaarde, de relatie tussen de RvC, bestuur en externe accountant' gepresenteerd. Daarin staan 12 aanbevelingen voor de praktijk hoe de relatie tussen commissarissen, bestuur en extern accountant kunnen verlopen.

oranje-lijn.png

De impact van het coronavirus voor accountants bij woningcorporaties

23 maart 2020 - De impact van het coronavirus is op vele gebieden merkbaar. De maatregelen treffen ook de werkomstandigheden bij onze klanten (woningcorporaties) en mensen. Tegelijkertijd zien we dat mensen actief de verbinding met elkaar zoeken en de handen ineen slaan om de gevolgen gezamenlijk te dragen en dragelijk te maken.

Op basis van signalen vanuit de corporatiesector en de accountantsberoepsgroep is ons beeld van de impact van corona op de jaarrekeningtrajecten op dit moment dat:

 • de jaarrekeningtrajecten vooralsnog volgens planning verlopen, inclusief (telefonische) vergaderingen met bestuur en AC/RvC;
 • de NBA Alert 42 gevolgd zal worden (‘Impact coronavirus op accountantswerkzaamheden’);
 • het nu nog te vroeg is te concluderen of de uiterste deadline van 1 juli a.s. wel of niet gehaald gaat worden voor alle woningcorporaties;
 • we woningcorporaties in beginsel niet als verhoogd aandachts-/risicogebied zien met betrekking tot de impact van de COVID-19-crisis, gezien de aard van hun bedrijf en de verwachte doorlopende inkomstenstroom;
 • we een impactanalyse van de corporaties verwachten met betrekking tot going concern (zoals gebruikelijk en nu verdiept voor de impact van deze crisis);
 • toelichting omtrent de gevolgen in het bestuursverslag/risico-/toekomstparagraaf wordt opgenomen (in lijn met NBA alert 42);
 • de gevolgen van het coronavirus behandeld worden als gebeurtenissen na balansdatum;
 • eventueel een emphasis of matter-paragraaf wordt opgenomen in de controleverklaring, in lijn met NBA Alert 42. Daarbij wordt in geval van opname verwezen naar de toelichting in de jaarrekening, waar nader wordt ingegaan op de ontstane situatie en in hoeverre dit de woningcorporatie wel of niet raakt;
 • de Letter of Representation uitgebreid wordt met deze ontwikkeling.

Tot slot realiseren wij ons allemaal dat de maatregelen en omstandigheden vrijwel dagelijks wijzigen en bovenstaande dan ook een beeld tot dusverre is.

Vanuit de NBA stuurgroep woningcorporaties houden we contact met de corporatiesector en diens stakeholders.

oranje-lijn.png

Gewijzigde teksten controleverklaring 2019 en assurancerapporten 2019 beschikbaar

Woensdag 15 april heeft de NBA gewijzigde teksten voor de controleverklaring (10.7a) en assurancerapporten (10.7b en 10.7c) bij woningcorporaties gepubliceerd.
Zie: Nieuwsbericht 15 april 2020: Update nieuw-format-assurance-rapporten en gewijzigde controleverklaring woningcorporaties

Wijzigingen

Er zijn ten opzichte van de teksten 2018 enkele wijzigingen aangebracht.

10,7a Controleverklaring

 • De passage over de beleidswaarde is vervallen.
 • Enkele redactionele aanpassingen waaronder een ingekorte verwijzing naar de van toepassing zijnde wet en regelgeving.

Assurancerapporten

10.7b Assurance-rapport inzake de dVi over het verslagjaar (naleving van specifieke wet- en regelgeving)

 • Aanpassing in de formulering van het oordeel: toevoeging van de woorden juist en volledig
 • Uitbreiding van de toelichting op het verrichte onderzoek door de werkzaamheden zoals voorgeschreven in het accountantsprotocol te noemen.
 • Enkele kleine redactionele wijzigingen.

10.7c Assurance-rapport inzake de dVi over het verslagjaar (cijfermatige verantwoording)

 • Uitbreiding van de toelichting op het verrichte onderzoek door de werkzaamheden zoals voorgeschreven in het accountantsprotocol te noemen.
 • Enkele kleine redactionele wijzigingen.
oranje-lijn.png

Vergaderingen 2021

Vergaderingen worden gehouden donderdag van 09.00 - 11.00 uur. 

 • Donderdag 28 januari 2021
 • Donderdag 4 maart 2021
 • Donderdag 8 april 2021
 • Donderdag 20 mei 2021
 • Donderdag 1 juli 2021
 • Donderdag 23 september 2021
 • Donderdag 11 november 2021
 • Donderdag 9 december 2021

Download de jaarkalender 2021 ››

 

oranje-lijn.png

Handboek marktwaardering 2019

Dit handboek beschrijft op welke wijze toegelaten instellingen de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed in exploitatie moeten bepalen voor de jaarrekening 2019. Het handboek marktwaardering wordt ieder jaar in oktober opnieuw vastgesteld na aanpassing aan de actuele ontwikkelingen. Voor meer informatie, zie de website van BZK.

oranje-lijn.png

Handleiding SBR wonen functioneel model 2019

Deze handleiding voor woningcorporaties geeft richting aan het toepassen van de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening binnen de regelgeving en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 inzake de Toegelaten instellingen volkshuisvestiging (hierna: RJ645). 

De handleiding geeft de hoofdkaders weer, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid ten goede komt. De handleiding is opgesteld in samenwerking met woningcorporaties, accountantsorganisaties, Aw, WSW en Aedes. Vanuit SBR-wonen is het proces begeleid om te komen tot een uniformering. Er is gestreefd naar een verdere uniformering tussen de beschreven richtlijnen en de wijze waarop kosten en opbrengsten worden
geclassificeerd in de Aedes-benchmark.

Over deze handleiding zijn/worden ook Q&A's gepubliceerd. Om die reden is het zaak om de actuele ontwikkelingen hierin te blijven volgen.

oranje-lijn.png

Resultaten Fakton onderzoek markt- en beleidswaardering handboek 2019

In opdracht van het ministerie van BZK heft Fakton Consultancy een onderzoek uitgevoerd naar software voor het bepalen van de marktwaarde per 31 december 2019 conform de basisversie van het handboek. Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of de resulterende markt- en beleidswaarden van de software onderling binnen een aanvaardbare bandbreedte vallen. Als criterium voor de bandbreedte is bepaald dat de waardering van de portefeuille per vastgoedcategorie niet meer dan plus of min 2,5% mag afwijken van de mediaan. De mediaan is het gemiddelde van de twee middelste van de zes uitkomsten uit de verschillende rekenmodellen.

Lees het rapport van Fakton Consultancy

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol RTIV 2019 gepubliceerd

Het ministerie van BZK heeft het accountantsprotocol voor het verslagjaar 2019 gepubliceerd. Aan de hand van deze set richtlijnen moeten accountants de jaarrekening en verantwoordingsinformatie (dVi) van woningcorporaties controleren.

Het Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2019) is 31 oktober 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het protocol vormt als Bijlage 4 onderdeel van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV) en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van BZK, de Autoriteit wonincorporaties (Aw), Aedes, de NBA Stuurgroep Woningcorporaties en COPRO. Een en ander past ook in het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat het Ministerie, Aw, Aedes en WSW in december 2017 hebben afgesloten. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen.

» Lees de beoordeling van het protocol door COPRO

oranje-lijn.png

Ministerie van BZK geeft nadere guidance over verwerkingswijze softwareaanpassingen in de jaarrekening

In verband met vragen over een specifiek softwarepakket heeft het ministerie nadere guidance gepubliceerd.

oranje-lijn.png

Evaluatie Woningwet

Met ministerie van BZK heeft in 2018 een evaluatie uitgevoerd naar de ervaringen met de Woningwet.

De stuurgroep woningcorporaties heeft hiertoe in november een bijeenkomst georganiseerd voor accountants werkzaam in of voor de sector.

De uitkomsten van deze bijeenkomst hebben mede als basis gediend voor een schriftelijke NBA reactie.

oranje-lijn.png
oranje-lijn.png

Nieuwsberichten

oranje-lijn.png

Over de commissie - Stuurgroep Woningcorporaties

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving en (vaktechnische) vraagstukken. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De stuurgroep wil daarom:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen, en;
 • fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen, waaronder normstellers, toezichthouders en toetsers voor woningscorporaties.
oranje-lijn.png

Werkterrein: interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk

De stuurgroep vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De stuurgroep voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van verantwoording, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid.

Contacten met diverse partijen

Eén van de doelen van de stuurgroep is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 645), het ministerie van Binnenlandse Zaken, Autoriteit woningcorporaties (Aw), Algemene Rekenkamer en brancheorganisaties (Aedes) over regelgeving, normen, accountantscontrole, verantwoording, SBR, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de stuurgroep zich over sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

De Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) beoordeelt de controleprotocollen in de sector. De stuurgroep kan hieraan een bijdrage leveren.

Aandachtsgebieden

Binnen het werkterrein richt de stuurgroep zich op verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • afstemmen met Aw, ministerie van BZK en de RJ over nieuwe regelgeving en toepassing daarvan in de praktijk;
 • het signaleren van ontwikkelingen in de sector en de consequenties daarvan voor de interne beheersing, verslaggeving en controle van de kwaliteit van de accountantscontrole bij woningcorporaties.
oranje-lijn.png

Algemene publicaties

Brochure voor woningcorporaties die de oob-status krijgen en hun accountants

In september 2019 publiceerde NBA een brochure met daar in hoofdlijnen beschreven welke impact deze nieuwe regels hebben op de betreffende woningcorporaties en hun accountants. 

Publieke managementletter Woningcorporaties

In juni 2017 publiceerde de NBA de publieke managementletter (PML) “Sociale huur, professioneel bestuur”. Deze publieke managementletter is onderdeel van een reeks publicaties in het kader van het NBA beleidsprogramma Kennis Delen.

Download de PML Woningcorporaties

oranje-lijn.png

Samenstelling stuurgroep Woningcorporaties

De werkgroep bestaat uit leden, werkzaam bij de grote en middelgrote accountantskantoren.

 • drs. R. (Robert) Buitenhuis RA (BakerTillyBerk)
 • drs. L.A. (Lizan) Goossens-Kloek RA, voorzitter (Deloitte)
 • B. (Bas) Littel RA (EY)
 • A.G. (Alfons) Lohuis RA MSc (KPMG)
 • N.T.J. (Nico) Overdevest RA (Rochdale)
 • J.C. (Johan) Schudde RA (Steadion)
 • A.J.M. (Ton) Vercammen RA (PwC)
 • drs. G.J. (Arjan) Verwoert RA (BDO)

Contactpersonen

johan-scheffe-300x300.jpg
Johan Scheffe Secretaris 020 301 03 05
pauline-van-der-hoff-375x375.jpg
mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff BBA staf 020 3010 413