Stuurgroep Woningcorporaties

De NBA-stuurgroep Woningcorporaties (Sg Woco’s) is een in mei 2017 opgericht platform van controlerend accountants die werkzaam zijn voor woningcorporaties. Dit vanuit een behoefte aan overleg en afstemming tussen sectoraccountants maar ook met andere betrokkenen.

Actueel

Handboek marktwaardering 2018

Dit handboek beschrijft op welke wijze toegelaten instellingen de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed in exploitatie moeten bepalen voor de jaarrekening 2018. Het handboek marktwaardering wordt ieder jaar in oktober opnieuw vastgesteld na aanpassing aan de actuele ontwikkelingen. Voor meer informatie, zie de website van BZK.

Over de commissie - sg Woco

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving en (vaktechnische) vraagstukken. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De stuurgroep wil daarom:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen, en;
 • fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen, waaronder normstellers, toezichthouders en toetsers voor woningscorporaties.

Momenteel beperkt de stuurgroep zich tot openbaar accountants die actief zijn in de sector als externe accountant, maar het is mogelijk om op den duur ook andere accountants (intern / overheidsaccountants, accountants in business (AiB's) en controllers, toezichthouders) hierin op te nemen. Verder is er afstemming met de portefeuillehouder publieke sector in het NBA-bestuur en de NBA-ledengroepen.

Werkterrein: interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk

De stuurgroep vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De stuurgroep voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van verantwoording, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid.

Contacten met diverse partijen

Eén van de doelen van de stuurgroep is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 645), het ministerie van Binnenlandse Zaken, Autoriteit woningcorporaties (Aw), Algemene Rekenkamer en brancheorganisaties (Aedes) over regelgeving, normen, accountantscontrole, verantwoording, SBR, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de stuurgroep zich over sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

De Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) beoordeelt de controleprotocollen in de sector. De stuurgroep kan hieraan een bijdrage leveren.

Aandachtsgebieden

Binnen het werkterrein richt de stuurgroep zich op verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • afstemmen met Aw, ministerie van BZK en de RJ over nieuwe regelgeving en toepassing daarvan in de praktijk;
 • het signaleren van ontwikkelingen in de sector en de consequenties daarvan voor de interne beheersing, verslaggeving en controle van de kwaliteit van de accountantscontrole bij woningcorporaties.

Vergaderingen 2018

6x per jaar op donderdag van 09.00 - 11.00 uur
Locatie: Utrecht

 • 18 januari 2018
 • 8 maart 2018
 • 26 april 2018
 • 24 mei 2018
 • 5 juli 2018
 • 4 oktober 2018
 • 22 november 2018

Algemene publicaties

Publieke managementletter Woningcorporaties

In juni 2017 publiceerde de NBA de publieke managementletter (PML) “Sociale huur, professioneel bestuur”. Deze publieke managementletter is onderdeel van een reeks publicaties in het kader van het NBA beleidsprogramma Kennis Delen.

Download de PML Woningcorporaties

Samenstelling stuurgroep Woningcorporaties

De werkgroep bestaat uit leden, werkzaam bij de grote en middelgrote accountantskantoren.

 • drs. L.A. Goossens-Kloek RA, voorzitter (Deloitte)
 • R.W. van Hecke RA, vice-voorzitter (BDO)
 • drs. R. Buitenhuis RA (BakerTillyBerk)
 • drs. J.G.A. Bruinsma RA (KPMG)
 • A.J.M. Vercammen RA (PwC)
 • Drs. W. van Olst RA (EY)

Contactpersonen

johan-scheffe-300x300.jpg
Johan Scheffe Secretaris 020 301 03 05
Jenny_Dankbaar.jpg
drs. Jenny Dankbaar Contactpersoon / commissiebegeleider werkgroep 020 301 03 43