Dossier niet-financiële informatie (NFI)

Niet-financiële informatie (NFI) speelt een belangrijke rol in de maatschappij. In de publieke sector vooral bij de verantwoording van beleidsresultaten en de maatschappelijke effecten. In de private sector in de vorm van maatschappelijke verslaggeving (mvo) en prestatiegegevens.

Internationale discussies op het gebied van CO2-emissies, gedragscodes en risicomanagement zorgen voor een verruiming van het blikveld. In de jaarrekening en het jaarverslag wordt steeds meer niet-financiële informatie voorgeschreven, waardoor ook het werkterrein van de accountant wordt geraakt. Een nieuwe ontwikkeling hierbij is integrated reporting.

De NBA heeft inmiddels drie dossiers gevormd.

Taskforce niet-financiële informatie

De Taskforce Niet-financiële informatie (NFI) was actief in 2010 en 2011. De taskforce had als doel het bewustzijn over NFI bij gebruikers, verschaffers en accountants te vergroten. Hierbij werd ook aandacht besteed aan opleiding en permanente educatie, internationale ontwikkelingen en de rol van het mkb. In 2012 is de taskforce opgegaan in het NBA-platform Integrated Reporting (IR).

Verantwoording en assurance

Het Kernproject Verantwoording en assurance van niet-financiële informatie (NFI) liep van 2008-2010. Het project werd afgerond met de publicatie van het discussierapport Meer dan euro's alleen. Ten behoeve van de internationale discussie is de samenvatting van het rapport in het Engels vertaald.

Niet-financiële informatie in de publieke sector

Het project Verantwoording en assurance van niet-financiële informatie liep van 2006-2008. Doel was een invulling te geven aan het begrip niet-financiële informatie en de rol van de accountant. Het project werd in mei 2008 afgerond met het uitbrengen van de wegwijzer Niet-financiële informatie in beweging. Ten behoeve van de internationale discussie is het rapport ook in het Engels vertaald.

In november 2008 werden in aansluiting hierop de uitkomsten van de enquête van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) gepresenteerd, met als titel De gebruiker centraal.

Contact

Paul Hurks RA Secretaris NBA-platform Integrated Reporting 020 301 0 262