Circulaire economie en financials

Sinds 2014 besteden we als NBA aandacht aan het onderwerp circulaire economie. De NBA hecht hier waarde aan omdat de transitie naar een circulaire economie gevolgen heeft voor het accountantsberoep en het financieel management van organisaties. Daarom komen we als beroepsorganisatie graag in contact met leden (en andere belangstellenden) die vanuit een financieel perspectief:

  • vragen hebben over circulaire economie
  • interesse hebben in circulaire economie
  • in de praktijk al bezig zijn of aan de slag willen met circulaire economie

Op deze site bieden we u overzichtelijke informatie over wat circulaire economie (CE) betekent, waarom het relevant is voor ons beroep, en wat belangrijke organisaties en kennisbronnen zijn op dit gebied. En: wat er binnen het accountantsvak reeds speelt aan ontwikkelingen.

A circular economy is one that is restorative and regenerative by design, and which aims to keep products, components and materials at their highest utility and value at all times, distinguishing between technical and biological cycles.
Ellen MacArthur Foundation, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

De bovenstaande citaat wordt vervolgd met:

 ‘As envisioned by the originators, a circular economy is a continuous positive development cycle that preserves and enhances natural capital, optimises resource yields, and minimises system risks by managing finite stocks and renewable flows. It works effectively at every scale.’ In 2012 bracht deze stichting samen met McKinsey het eerste rapport uit ‘Towards the Circular Economy’, gevolgd door vele publicaties en met inmiddels meer dan 100 members (CE100): uit Nederland o.a. Philips, DSM, ING, PGGM, Schiphol, Haarlemmermeer, BAM, Delta Development Group en TU Delft.

Dit illustreert het groeiend aantal organisaties (bedrijven, financiële instellingen, overheden, consultancy, universiteiten enz.) dat in Nederland actief is op het gebied van CE. Ook wordt er steeds meer hierover gepubliceerd zoals rapporten, onderzoeken, tools, modellen en cases.

Andere woorden om circulaire economie te omschrijven zouden kunnen zijn: CE is de volgende stap in het denken over duurzaamheid. Of: een belangrijke kans op een toekomstbestendig en houdbaar economisch systeem.

Accountants en de circulaire economie

In 2012 sprak Peter Bakker voor de Verenigde Naties de beroemde woorden “Accountants will save the world”, die hij tijdens de Accountantsdag in 2015 herhaalde. Accountants en financials zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van een beter zicht op waarde en (duurzame) waardecreatie. Dit gebeurt onder andere door financiële en niet-financiële prestaties in optimale samenhang te meten, analyseren, rapporteren en controleren.

In 2014 sloot de NBA samen met nog dertien andere bedrijven (waaronder de big four) een zogenaamde Green Deal met de Rijksoverheid. Het doel van deze Green Deal is dat bedrijven de maatschappelijke impact van hun operaties en productieketens in kaart brengen en hierover rapporteren, bijvoorbeeld in hun jaarverslagen. Tevens is in 2016 de werkgroep ESG-Assurance (Economic, Social and Governance) opgericht die valt onder verantwoordelijkheid van de Sub-Commissie Assurance (SCA).

Mede daarom passen steeds meer bedrijven integrated thinking & integrated reporting toe en gebruiken zij benaderingen als True Value en True Price. Om onder andere de voordelen hiervan te verspreiden is het Integrated Reporting Business Network in Nederland opgezet dat wordt ondersteund door de NBA. Dit netwerk helpt bedrijven op weg naar integrated reporting door het mogelijk te maken om ervaringen te delen zodat deelnemers van elkaar kunnen leren. Dit nieuwe denken vindt ook zijn weg naar de opleiding van toekomstige accountants en financials. De NBA is hier nauw bij betrokken via de zogeheten Community of Practice in samenwerking met Het Groene Brein.

Vanuit de financiële wereld wordt steeds meer aandacht besteed aan dit onderwerp: in januari 2016 maakten de drie grootbanken zich gezamenlijk sterk voor een snelle transitie naar CE. In juni 2016 bracht de SER het advies uit ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’, in september gevolgd door het kabinet met het Rijksbrede programma Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050.

NBA en circulaire economie

De NBA wil door middel van artikelen, verwijzingen en in samenwerking met haar leden, uitzoeken wat circulaire economie betekent voor de accountancypraktijk en financiële functie. Sinds 2014 verschijnen interviews en artikelen in het vaktijdschrift MCA en online in het ‘Dossier circulaire economie’. Ook stond het thema centraal tijdens de Dag van De Financial (i.s.m. de VRC) in 2015. Het was voor het eerst dat een gezelschap van vijfhonderd financieel managers, cfo’s en controllers in Nederland zich boog over dit onderwerp.

Aansluitend op dit congres is de NBA gestart met het project Circulaire Economie: we onderzoeken wat mogelijke hindernissen zijn binnen het accountantsvak in relatie tot CE en hoe het beroep kan bijdragen aan deze transitie. In dit kader vinden gesprekken plaats met accountants in business (maar ook niet-leden) bij bedrijven en met onder meer het Sustainable Finance Lab, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVO en DNB.

Doe mee aan het Landelijk Onderzoek Business Modellen Circulaire Economie

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquête, die erop is gericht ‘inzicht te krijgen hoe bedrijven circulaire ideeën en principes in hun bedrijfsprocessen inzetten, en met die inzichten ontwikkelingen, strategieën en business modellen in beeld te brengen die daarop aansluiten en bij te dragen tot het versnellen.’ (Een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Rabobank.) Het invullen duurt 20 à 30 minuten.

Kennisdeelsessie circulaire economie

'Van accountants wordt een veranderende rol gevraagd'

Door de stroomversnelling waarin ontwikkelingen zich bevinden en de noodzaak van een circulaire economie (CE), krijgen accountants en financials te maken met andere business modellen en neemt het belang van niet-financiële informatie steeds verder toe. Deze bevindingen kwamen naar boven tijdens de kennisdeelsessie op 17 januari jl. bij de NBA.

Het framework van Integrated Reporting leent zich bij uitstek voor het (beter) zichtbaar maken van prestaties die organisaties leveren in circulair opzicht, zoals milieubaten.

In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werd de stand van zaken rondom CE samen met belangstellenden doorgenomen, zoals de verschillende vormen van business modellen en belemmeringen met betrekking tot financiering van circulaire bedrijvigheid.

Binnen de NBA onderzoekt een projectgroep de gevolgen van de transitie naar een circulaire economie voor het accountantsberoep en financieel management.

Contactpersoon circulaire economie

Lucas Geusebroek Contactpersoon Circulaire Economie 020 301 0351