Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is per 1 januari 2011 geïntroduceerd ter vervanging van het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Er geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2015. Tot die datum kunnen ondernemers kiezen voor toepassing van de oude regeling dan wel voor toepassing van de werkkostenregeling.

De invoering van de werkkostenregeling roept in de praktijk veel vragen op. Werkgevers in het mkb zijn nog slechts in beperkte mate overgestapt op deze regeling. Om die reden heeft NEMACC een onderzoek laten uitvoeren naar de knelpunten van de werkkostenregeling.

De onderzoekers zijn van mening dat op het gebied van vereenvoudiging noch op het gebied van administratieve lasten zodanige voordelen zijn behaald c.q. zijn te behalen dat dit de werkkostenregeling in de huidige hoedanigheid rechtvaardigt. De onderzoekers dragen vervolgens een aantal alternatieven voor de werkkostenregeling aan.

Download het onderzoek naar de knelpunten in de werkkostenregeling

Na voltooiing van het door NEMACC uitgevoerde onderzoek heeft de staatssecretaris van Financiën (in september 2014) zijn definitieve plannen met betrekking tot de werkkostenregeling bekendgemaakt. De onderzoekers van NEMACC zijn op basis van die definitieve plannen nagegaan in hoeverre de gesignaleerde knelpunten daardoor worden weggenomen. Zij concluderen dat dit maar zeer ten dele het geval is. Van de beoogde lastenverlichting van de werkkostenregeling verwachten de onderzoekers daarom vooralsnog niet veel.

Uit de in het voorjaar van 2018 door NEMACC opnieuw uitgevoerde evaluatie blijkt wederom dat de werkkostenregeling nog steeds niet uitblinkt in de gewenste eenvoud en dat maar weinig van de in 2014 geconstateerde knelpunten als opgelost worden ervaren. Ondernemers kunnen het zich makkelijker maken door geen nodeloos ingewikkelde arbeidsvoorwaarden in te voeren en door een actueel en gesystematiseerd overzicht bij te houden van de toegepaste personeelsvoorzieningen met de daarbij behorende fiscale uitwerking.